k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Západní země

2. 1. 2017 — k47 (CC by-nc-sa)

Už jsem se tu pár­krát zmi­ňo­val, že post-rock je pro mě hu­deb­ním žánrem číslo jedna. Jen on mi dokáže roz­pum­po­vat krev v žilách a uvést mě do stavu ne­kon­čí­cího tranzu. Tohle je dané, o tom není možné po­chy­bo­vat. V po­slední době jsem ale začal ro­ze­bí­rat, jaké kon­krétní rysy post-rocku a hudby obecně mě do­ká­žou na­ho­dit a v pod­statě jde o tri­um­vi­rát vý­raz­ného nos­ného rytmu, ne­ko­nečné es­ka­lace a těž­kého drone, ze kte­rého brní zuby. To z celého žánru vy­řízne kus, který sice není zas tak velký, ale stojí za to ho po­slou­chat na ma­xi­mální možnou hla­si­tost.


BARST – The wes­tern lands

A právě (ne)dávno jsem via post-en­gi­nee­ring blog na­ra­zil na album The Wes­tern Lands, které od­škr­tává všechny tři ko­lonky a nemůžu ho pře­stat po­slou­chat. Je to temný, zne­klid­ňu­jící kus drone, am­bi­ence, do­om­core, která se ne­za­sta­vi­telně valí vpřed, v duchu GY!BE nebo po­sled­ních Swans nemá jed­not­livé tracky, ale je roz­dě­laná na side A & side B, dvě hutná pásma, která se pře­va­lují přes pár díl­čích epizod, každá z nich jiná a ne­če­kaná. V jednu chvíli na­hrávka zní jako něco od Swans a při­po­míná mi Avatar (nebo Screen Shot), pak ne­če­kaně odbočí k něčemu jako Shores Of Orion od God is an As­t­ro­naut, aby se poté vrá­tila k temným žalmům. Jde o bar­vi­tou řeku zvuku, která ne­začne nudit.

Do­konce už sa­motný název je za­jí­mavý: The Wes­tern Lands je in­spi­ro­vané jménem jedné Burrou­gh­sovy knihy. Tohle malé spo­jení bylo to první, co upou­talo mojí po­zor­nost i přesto, že knižní Zá­padní země se mi z celé Burrou­gh­sovy bib­li­o­gra­fie líbily asi nejméně. Do­konce ještě méně než Nova Ex­press, která je z 90% ne­pro­nik­nu­telná slovní mlha se­sta­vená me­to­dou střihu. I když na druhou stranu, když Nova Ex­press září, září o to víc.

Album Zá­pad­ních zemí je ale docela jiný ma­te­riál. Každá část je dobrá sama o sobě a stojí za po­zor­nost.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz