k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Post-rocková věda

1. 10. 2013 (před 8 lety) — k47 (CC by-sa)

Po­strock je jeden z těch hu­deb­ních žánrů, kde prů­měrná skladba trvá celou věč­nost, dává si na čas a pomalu, ale se zdr­cu­jící silou se pro­pra­co­vává vpřed jako le­do­vec nitro­gly­ce­rinu. Skladby jsou prostě dlouhé. Velice dlouhé. Klidně víc jak čtvrt hodiny a někdy i dvacet minut. To je vše­o­becně známý fakt, který pře­kvapí jenom ty, kteří v tomhle žánru zatím ne­je­dou. Vše­o­becně se ale už neví o kolik je delší než jiné žánry.

Jde o na­prosto ne­dů­le­ži­tou otázku, která lid­stvu nic ne­při­nese, ale přesto je dost za­jí­mavá na to, abych ji jednou pro vždy zod­po­vě­děl s pomocí čistě kon­cen­t­ro­vané věd.


Jako vzorek jsem vzal svojí kni­hovnu 1714 po­strocko­vých tracků a 1187 tracků z ostat­ních žánrů a zjis­til jsem tohle:

žánrvozrkůprů­měrná délkastd. dev.medián
po­strock1714370s205.426327s
other1187206s95.957205s

Ob­vyklá pís­nička ostat­ních žárů trvá 3:26, ale post-rockové blouz­nění zabere 6 minut 10 vteřin v prů­měru, medián je pak o něco kratší, jenom kolem pěti a půl minuty. Z čísel je ještě vidět, že stan­dardní od­chylka je u po­strocko­vých skla­deb mnohem větší, což zna­mená, že se jejich délky se liší mnohem víc.

V ná­sle­du­jí­cím grafu je pak vidět roz­lo­žení délek pís­ni­ček. Po­strock má jednak vždycky delší vedení a druhak na­prosto ovládá te­ri­to­rium super-dlou­hých tracků. To, co je v nor­mál­ních žánrech osa­mo­cená vý­jimka, je pro po­strock zcela běžná věc – 40 pro­cent všech tracků je del­ších než 6 minut, u ostat­ních žánrů je to jenom 5%.

V se­znamu skupin se­řa­ze­ných podle me­di­ánu délky skla­deb po­cho­pi­telně vede GY!BE, druzí jsou pak Da­tu­rah, kteří ne­na­hráli nic pod deset minut. V závěsu je pak ná­sle­dují všechna velká jména scény.

Sku­pinamedián
God­speed You! Black Em­pe­ror17:49
Da­tu­rah13:37
Do Make Say Think12:10
The Seven Mile Jour­ney10:05
Hellas mounds9:28
The Evpa­to­ria Report9:22
Mono9:06
Valley of the Giants8:58
Leech8:24
Ex­plo­si­ons In The Sky8:22
De­twiije8:18
Youth Pictu­res of Flo­rence Hen­der­son8:05
Milha­ven7:58
Five Se­conds to Leave7:55
Long Distance Cal­ling7:55
Cult of Luna7:45
Rus­sian Ci­rcles7:27
Red Spa­rowes7:16
What The Blood Re­ve­a­led7:10
This Will De­stroy You7:06
Pg.Lost7:04

A na­ko­nec ještě uvedu seznam nejdel­ších na­hrá­vek, které se mi válejí v mojí knihovně. Pokud chcete po­slou­chat něco, co dlouho vydrží, tak směle do toho. Jenom těchto 29 po­lo­žek vydrží hrát 9 hodin a 51 minut.


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz