k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Post-rock začátku roku 2009

3. 7. 2009 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(ně­ko­lik slov o ně­ko­lika hu­deb­ních albech)

Tento článek jsem začal plá­no­vat někdy za­čát­kem tohoto roku, ale nikdy jsem se ne­do­ko­pal k jeho do­psání. Časem úplně ztra­til smysl, pro­tože jsem se po­su­nul k jiné hudbě a už nemám ty čer­stvé dojmy a slova nad­šení, kte­rými jsem chtěl popsat vše­chen ten po­zo­ru­hodný post-rock, který se mi tehdy dostal do rukou. I když je článek jenom torzo, stejně ho pu­b­li­kuji. Někomu se může od­ka­zo­vaná hudba může za­lí­bit.


65da­y­sofsta­tic – Escape From New York (info)

Živák sku­piny 65da­y­sofsta­tic, co víc k tomu říct. Snad jenom, že je za­tra­ceně dobrý.


Ma­y­be­shewill – Not For Want Of Trying

Fan­tas­tická ti­tulní skladba, kde se do ší­le­ného kázání Ho­warda Beala za­ře­zá­vají ne­ko­nečné kytary ostré jako ži­letky & všechno to do­stává nový smysl. Ne­u­vě­ři­telná skladba.

Dále za zmínku stojí The Paris Hilton Sex Tape – dy­na­mický bordel, který pře­chází do kla­víru a zase zpátky v ne­u­stále gra­du­jící post-rockový chaos


Ma­y­be­shewill – Sing The Word Hope In Four-Part Har­mony (info)

Vý­borné de­kla­mační skladby Co-con­spi­ra­torsOur His­tory Will Be What We Make Of It. Hudbou pod­bar­vený hlas, vy­prá­vě­jící o úpadku a spo­leč­nosti mi na­prosto uča­ro­val. Zbý­va­jící skladby jsou taky fajn.


And So I Watch You From Afar – And So I Watch You From Afar (info, receze)

Ob­rov­ské pře­kva­pení z Irska. ASIWYFA hrají ener­gic­kou a za­tra­ceně na­bi­tou hudbu. Už ot­ví­rák Set gui­tars to kill jasně na­značí o čem, že to celé bude.


Long Distance Cal­ling – Avoid The Light (info)

Ne­řeknu vám proč, tohle album tak za­tra­ceně dobře fun­guje, pro­tože sám nevím. Už na první pohled je jasné, že Avoid The Light je velká věc, ale nikdo vlastně neví proč.


Lights At Sea – Lights At Sea EP (info)

So­lidní album: bicí + kytary. Skladba Be silent fa­tas­ticky gra­duje, skřípe, vrže, nadává. OMG.


If These Trees Could Talk – Above The Earth, Below The Sky (info)

If These Trees Could Talk ten­to­krát vy­ro­bili o něco ge­ne­rič­tější po­strockový zvuk než na jejich první na­hrávce. Navíc mi přijde, že tu chybí nějaká zá­sadní věc jako Ma­la­bar Front z mi­nu­lého alba. Nicméně vřele do­po­ru­čuji.


Our Ce­a­sing Voice – Ste­a­died Stars In The Mor­phium Sky EP (info)

Po­ma­lejší, sno­vější, ro­ze­chvě­lejší. Tak může pů­so­bit Ste­a­died Stars In The Mor­phium Sky, ale je to jenom pře­tvářka, která člo­věka uko­lébá, aby pak na ne­při­pra­ve­ného ude­řila plnou silou + fan­tas­ticky zpra­sený zvuk na konci As The Ho­ri­zon's On Fire. Tato deska prostě fun­guje.


Nomia – Nomia EP (info)

Tři de­se­ti­mi­nu­tové skladby, nej­lepší z nich je za­ví­rák Per­seus.


Za všechnu tuhle skvě­lou hudbu dě­ku­jeme Wokovi, který o ní píše na svém (druhém) blogu be­ci­del. Navíc jako dárek v ko­men­tá­řích u kaž­dého alba vždy za­ne­chává odkaz na jeden soubor, který ob­sa­huje ně­ko­lik MP3jek. Pěkné. Dě­ku­jeme.

PS#1: Když už mluvím o Be­ci­delu, jeho RSS kanál je ve Wy­hle­da­wa­czi v se­znamu právě vyšlo.

PS#1: Začíná pro­sa­ko­vat, že Ma­chi­nae Supre­macy za­čí­nají na něčem pra­co­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz