k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Our Ceasing Voice - Passenger Killed in Hit and Run

27. 7. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Post-rocko­vému kvar­tetu z nitra ra­kous­kých alp Our Ce­a­sing Voice vyšel nový singl Pas­sen­ger Killed in Hit and Run a je fan­tas­tický! Opět!

Stejně jako z minulé na­hrávky Ste­a­died Stars In The Mor­phium Sky, na mě dýchla skli­ču­jící, ale přesto ne­po­cho­pi­telně krásná hudba, která je pro Our Ce­a­sing Voice tak ty­pická. Per­fektní kom­bi­nace hyp­no­ti­zu­jí­cího am­bi­entu a epic­kých vzpla­nutí protka­ných me­lan­cho­lií.

Po­slech­něte si Pas­sen­ger Killed in Hit and Run (Ma­ga­sit remix). Je to za­tra­ceně in­ten­zivní věc, který mi v mnohém při­po­míná East Has­tings od God­speed You! Black Em­pe­ror. Obě skladby mají klid­nější první po­lo­vinu, ale v jednom bodě se odrazí a pak ne­u­stále gra­dují, až si říkám, že už není kam, ale přesto to tlačí ještě výš a výš až k na­pros­tému ší­len­ství, ka­tarz­nímu post-rocko­vému bor­delu. Pak na­stane finále, hudba se zlomí, skladba končí v tichu a já se z toho tak nějak nemůžu vzpa­ma­to­vat.

A obě skladby se mi v hlavě sami vi­zu­a­li­zují, před­sta­vuju si apo­ka­lyp­tické výjevy, konec světa, ší­len­ství a osa­mo­ce­ného člo­věka, který prchá i když už není kam. Zá­vě­rečný zlom ticha je jako pád z útesu vstříc záhubě, sviš­tění chlad­ným vzdu­chem, po­slední tiché myš­lenky.

Takže asi tak.

Další věci k po­sle­chu jsou na My­Space strán­kách sku­piny. Jinak můžete hledat tady.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz