k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Machinae Supremacy

9. 4. 2006 (aktualizováno 30. 4.) (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(porfil Švédké SID-me­ta­lové sku­piny Ma­chi­nae Supre­macy)

Ma­chi­nae Supre­macy je sku­pina ze švéd­ského města Lulea, která hraje něco mezi power me­ta­lem a bit­po­pem. Sami de­fi­no­vali svůj styl jako SID metal. Ob­vykle po­u­ží­vají Sid­Station, který ob­sa­huje zvu­kový SID čip z Com­mo­dore 64.

Na svých strán­kách uvo­lili ně­ko­lik de­sí­tek songů volně ke sta­žení ve for­mátu mp3 a ogg.


Čle­nové

Sou­časní čle­nové

Robert Stjärn­ström


  • zpěv + kytara + ko­mik­sový ar­tista (profil na de­vi­an­tArtu) + frontman (2000 – sou­čas­nost)

  • na­ro­zen 6. května 1978

  • taky známý jako „Gaz“ nebo „Steyn“

  • před­tím hrál ve sku­pi­nách Garden Of Con­crete, MasugnFLAK.

Jonas 'Gibli' Rör­ling


  • hlavní kytara (2000 – sou­čas­nost)

  • na­ro­zen 27. čer­vence 1976

An­dreas 'Gordon' Gerdin
klá­vesy (2000 – sou­čas­nost)
Tomas Nilsén
bicí (2002 – sou­čas­nost)
Johan 'Dezo' Hedlund
basová kytara (2007 – sou­čas­nost)

bývalí čle­nové:


Kahl Hell­mer
basová kytara (2000 – 2005)

'Tobbe'
bicí (2000 – 2002)

Johan 'Poe' Pa­lo­va­ara
basová kytara (2005 – sou­čas­nost)

Původ

Ma­chi­nae Supre­macy vznikla v létě 2000, kdy ji za­lo­žili tři hu­deb­níci: Robert Stjärn­ström, Kahl Hell­mer a Jonas Rör­ling. Jméno sku­piny exis­to­valo už dříve, ale o ně­ko­lik málo měsíců poz­ději našla kapela svůj styl a cestu, kterou se chtěli vydat. An­dreas Gerdin (Gordon) se poz­ději přidal jako klá­ve­sák a Tobbe na bicí. Tobbe byl velkou pod­po­rou pro sku­pinu v prv­ních rocích, ačkoli v roce 2002 z kapely odešel a byl na­hra­zen To­ma­sem Nil­sé­nem.

V roce 2004 sku­pina vydal svoje prví ko­merční album (zno­vuvy­dáno v roce 2005). Poz­ději se Kahl pře­stě­ho­val z Lulee a už nemohl dál za­stá­vat svou úlohu ve sku­pině. Po­sz­ději byl na­hr­zen Jo­ha­nem Pa­lo­va­a­rou.

V březnu 2006 vydali další album, RE­DE­E­MER, u pří­le­ži­tosti ote­vření vlast­ního in­ter­ne­to­vého ob­chodu.

Dis­ko­gra­fie

Site re­le­ase

Tedy pís­ničky volně sta­ži­telné ze strá­nek Ma­chi­nae Supre­macy. (Někdy taky na­zý­vané Promo song

Ma­chi­nae Supre­macy vět­šinu (aspoň to tak sami říkají) svých pís­ni­ček vy­dá­vali po­stupně na svých webo­vých strán­kách k vol­nému sta­žení. Tímto krokem se stali pro­slulí a zís­kali mnoho fa­noušků i když je nikdy nesly­šeli naživo. V sou­časné době se z jejich strá­nek stáhne na 100000 songů každý měsíc.

Řazeno podle pů­vod­ního data vydání.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Více info na wi­ki­pe­dii.

Deus Ex Ma­chi­nae (2004, znovu vydáno 2005)

vydáno: 1. května 2004
na­hráno: podzim 2003, Lulea
délka: 72:33
label: Design Re­cords Ltd.

První album, vydáno u Design Record v roce 2004 v ná­kladu 1000 kusů. V roce 2005 bylo znovu vydáno tisíc nosičů s re­maste­ro­va­ným zvukem, novým co­ve­rem a bo­nu­so­vou stopou.

Bylo na­hráno ve studiu Dog BlindLilla Tom­testu­dion. Všechny skladby mají na svě­domí čle­nové MS.

seznam skla­deb:

Jets'n'Guns Soun­d­track (2004)

na pře­balu soun­d­tracku ke hře Jets'n'guns je vy­ob­ra­zena sty­lová kos­mická loď ze hry

vydáno: 4. pro­since 2004, délka: 53:26

Ma­chi­nae na­psali a na­hráli soun­d­track k po­čí­ta­čové hře Jets'n'Guns od ne­zá­vis­lých vý­vo­jářů Rake in grass.

Je ke sta­žení na jejich strán­kách. Tato sta­ži­telná verze je ve vyšší kva­litě, než ta, kterou ob­sa­huje sama hra a je ne­pa­trně delší. Ne­ob­sa­huje (kromě Hero) žádný zpěv, jen SID-me­ta­lový zvuk.

Seznam skla­deb:

RE­DE­E­MER (2006)

Un­der­ground ed.

vydáno: 18. března 2006
na­hráno: 2004?
délka: 65:46
label: Hub­nester In­dustries/ JMT-Music


Retail ed.

přebal k Retail edi­tion alba RE­DE­E­MER vy­tvo­řil frontman kapely Robert Stjärn­ström

vydáno: 8. lis­to­padu 2006
Spi­ne­farm Re­cords

RE­DE­E­MER je druhé stu­di­ové album, vydáno 18 března 2006. Pů­vodně se plá­no­valo vydání u Music By Design Re­cords Ltd. v roce 2005, ale to bylo po­za­sta­veno kvůli pro­blé­mům vy­da­va­tele.

6. února 2006 u pří­le­ži­tosti spuš­tění nových strá­nek byly dvě skladby z alba uvol­něny k vol­nému sta­žení (RiseThrough The Lo­o­king Glass).

Exis­tují dvě různé verze alba Re­de­e­mer: Un­der­ground Edi­tionRetail Edi­tion, které se liší počtem skla­deb.

Retail Edi­tion vyjde v Evropě na za­čátku lis­to­padu. Jedná se o re­maste­ro­va­nou verzi, která vyjde na CD a nebude tedy do­stupná jen v Ma­chi­na­e­Shopu.

Un­der­ground Edi­tion

Retail Edi­tion

Overworld (2008)

vydáno: 13. února 2008
label: Spi­ne­farm Re­cords

zdroje

sou­vi­se­jící stránky

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz