k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nebavíte se? Nejste tady snad kvůli zábavě?

10. 11. 2016 — k47 (CC by-nc-sa)

Opět jsem se byl s fo­ťá­kem po­dí­vat na běs­nění Ju­g­gerů.


Vracel jsem se zrovna z psa­cího srazu Na­NoWriMa, kde se mi po­vedlo vy­stře­lit 2200 slov a poprvé někomu (téměř úspěšně) vy­svět­lit o čem Lháři vlastně budou. Už-už jsem na­stu­po­val do vlaku, když jsem si vzpo­mněl: Dneska budou v Modré Škole. Otočil jsem kurz a vydal se směrem na Háje.

Šlo o exhi­bici Ju­g­geru v rámci Repli­conu, který se točil kolem šermu a fan­tasy. České Jugger týmy s sebou při­vezly trochu ducha post-apo­ka­lyp­tické doby, kdy je­di­nou zá­ba­vou je bru­tální sport, který se hraje s psími leb­kami.

Když jsem dojel na svojí za­stávku, byla už tma. Exhi­bice měla pro­bí­hat někde venku a já začal ob­chá­zet Modrou Školu a hledat, jak se dostat dovnitř bez pla­cení. Vstupné bylo jen 90 korun, ale za­darmo je to vždycky lepší. Na hřišti se pod roz­žeh­nu­tými re­flek­tory už sro­tili diváci a obr­nění hráči. Plou­žil jsem podél plotu, ne­ná­padně, jako kdy­bych tam ne­pa­t­řil, a na­jed­nou přede mnou zela ote­vřená brána. Nikdo ji ne­hlí­dal. Pozval jsem se dovnitř. Nikdo mě ne­za­sta­vil. Pro­táhl jsem se mezi diváky. Pořád bez odporu. Takže dobrý. Jen ofi­ci­ální fo­to­graf v ka­na­dách, kukle a s nožem u pasu mě trochu zner­vóz­ňo­val.

Bo­hu­žel moje výbava ne­od­po­ví­dala pod­mín­kám. Rád bych měl Zeiss 135mm f/1.8 nebo nový 70-200mm f/2.8 od Sony, ale chybí mi 1800 re­spek­tive 2600 dolarů. Ale nedá se nic dělat. Adopt, adapt and im­prove. Byl jsem bez blesku, ze cti­hod­ného beer­canu jsem musel stří­let na f/5, po­de­x­po­no­vat -0.7EV, na­sta­vit ISO 6400, rych­lou zá­věrku a začít řešit pro­blémy stylem spray and pray, za­tímco jsem pomalu umrzal.

S vý­sledky nejsem spo­ko­jený, ale s při­hléd­nu­tím k okol­nos­tem nejsou zas tak strašné. Noisy as fuck, chtělo by se dodat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz