k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Star Wars?

9. 4. 2016 (před 6 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Co se týká série Star Wars, mám jen je­di­nou zásadu: Nikdy ji nebrat příliš vážně, je to jen pár filmů a nemá smysl se kvůli nim roz­či­lo­vat.


Na druhou stranu je mi ale jasné, že Star Wars za­ne­chaly hlu­bo­kou stopu v našem ko­lek­tiv­ním po­vě­domí a mají ne­od­dis­ku­to­va­telný kul­turní význam. Stal se z nich opěrný bod, sta­bilní re­fe­rence a svého druhu mem. Právě proto chápu, že ně­kteří fa­noušci byli mírně roz­ča­ro­váni (čti: velice na­sraní) z prequel tri­lo­gie a tři nové snímky příliš ne­chvá­lili (čti: nej­horší filmy všech dob, kte­rými Geore Lucas zničil dět­ství mi­li­o­nům „nerdů“).

V ro­zumné spo­leč­nosti by tohle byl konec pří­běhu: Nové filmy stojí za hovno, str­háme je v re­cenzi, dáme jednu hvěz­dičku a jdeme dál. Ale tak to ne­fun­guje mezi fa­noušky, kteří Star Wars milují. Pro ně byla nová tri­lo­gie něco jako Viet­nam­ská válka – ne­po­psa­telné trauma, kte­rého se nikdy ne­mů­žou zbavit. Můžou ho jenom zmír­nit a aspoň čás­tečně utišit. Proto se ně­kteří fa­noušci se cho­pili edi­torů a začali stří­hat vlastní verze. Vý­sled­kem bylo ně­ko­lik střihů nové tri­lo­gie, které od­stra­nily nej­větší pro­hřešky proti dob­rému vkusu a zá­kladní lidské sluš­nosti.

Jeden z nich je po­měrně ne­dávný Anti-cheese edit, který z tri­lo­gie vy­stříhá do­hro­mady něco kolem hodiny a půl (z toho 49 minut jen z prv­ního filmu), ve snaze pře­tvo­řit tuhle mršinu v něco aspoň trochu ko­he­rent­ního. Vý­sle­dek není per­fektní, pro­tože po­zla­cené lejno je stále jen lejno, ale dá se na něj dívat bez skří­pání zubů. Je za­jí­mavé si pře­číst seznam změn a sle­do­vat jak jed­not­livé de­taily do­ká­žou změnit vy­znění celku.

A co je na anti-cheese editu nej­lepší? Je celý ke shléd­nutí na You­Tube: Phan­tom Menace, Attack of the ClonesRe­venge Of The Sith.


Do­da­tek #1: A kdyby jste chtěli vědět proč přesně prequel tri­lo­gie stojí za hovno, Mr. Plin­kett to má po­krytý.

Do­da­tek #2: The Force Awa­kens jsem ne­vi­děl, ale moc mě to ne­trápí (viz první od­sta­vec).

Do­da­tek #3: Kdy­byste to chtěli mer­mo­mocí vidět, tak můžete.

Do­da­tek #4: Na anti-cheese edit jsem na­ra­zil díky videu, ve kterém Peter Se­ra­fi­nowicz shr­nuje svoje zkla­mání z prequel tri­lo­gie. Na to jsem na­ra­zil přes Mar­kets of Bri­tain. A na to jsem na­ra­zil via 4chan /wsg/. Jak se říká: Všechny cesty vedou na 4chan.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz