k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

9. 3. 2011 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Další řídký film, který jsem viděl až po Pri­meru bylo Pí (CSFD). Nebudu to nijak za­stí­rat, Pí je sračka, vi­zu­álně velice za­jí­mavá sračka, ale pořád sračka.


Pasáž, která mě utvr­dila ve ver­diktu:

Vzdal jsem to, než jsem to přesně určil, ale od­ha­duji, že určité pro­blémy způ­so­bují, že se po­čí­tače za­cyklí do určité smyčky. Ta smyčka způ­sobí roz­ta­vení, ale těsně před­tím, než se roz­bijí uvě­domí si svou vlastní struk­turu. Po­čí­tač pocítí svou vlastní kře­mí­ko­vou povahu a vy­tiskne její slo­žení.

Po­čí­tač začne vnímat?

Jistým způ­so­bem… před­po­klá­dám.

Stu­do­vá­ním vzorů si Euclid uvě­do­mil sám sebe. Zemřel chrlíc ven to číslo. Vědomí je to číslo?

Nějak se mi nechce uvěřit, že po­čí­tač si na­jed­nou řekne: „Sakra, sakra, pře­hří­vám se, co budu dělat? Taková škoda, zrovna, když jsem si nějak uvě­do­mil svojí exis­tenci. No nic, aspoň vypíšu tohle číslo, myslím, že to je strašně dů­le­žitý.“ A pak zasyčí a roz­taví se. To nedává smysl, ale autor je vzdě­lá­ním biolog a podle slov: „Když jsi kla­divo, všechny pro­blémy vy­pa­dají jako hře­bíky“ na­ver­bo­val bio do světa po­čí­tačů. Inu pře­šlap.

Ve filmu jde o nějaké číslo, které se jenom tak objeví na mo­ni­toru a je strašně dů­le­žité, za­jí­mají se o něj lidi z Wall Steetu i nějací bláz­niví židi, kteří si myslí… ale vlastně je jedno, co si myslí, pro­tože to stejně nedává smysl. Hlavní hrdina je pa­ra­no­idní schi­zofre­nik se so­ci­ální fobií, který trpí clus­ter he­a­dache. Je to ma­te­ma­tik, který hledá opa­ku­jící vzory v cho­vání burzy a pak je tady ta ne­smy­slná li­ta­nie s tím číslem. A to je všechno.

Někde jsem četl reakci na pí: „Velké exis­ten­ci­ální pravdy, skryté do zdán­livě ne­roz­luš­ti­tel­ných ma­te­ma­tic­kých rovnic.“ Jaké že pravdy? Tak to jsem asi viděl úplně jiný film. Někdo další říkal: „po­cho­pil jsem to až na­po­druhé“. Tady není nic k ne­po­cho­pení. Jenom ten ko­lo­toč, kolem toho čísla, který nemá nejmenší logiku.

Na Pí prostě za­po­meňte.


Tento článek je ležák, začala jsem ho psát 1. 1. 2010 a od té doby ležel v ar­chivu a čekal na do­kon­čení.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz