k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Oldboy

13. 4. 2013 (před 8 lety) — k47 (CC by-sa)

Před­stavte si, že jste pat­náct let drženi v zajetí a nevíte kým a nevíte proč. Den za dnem vás užírá samota a ší­len­ství až do oka­mžiku, kdy se na­jed­nou ocit­nete na svo­bodě a zase nevíte proč. Právě tak začíná Oldboy – ko­rej­ský film volně in­spi­ro­vaný stej­no­jmen­nou mangou.


Moje dojmy se dají shr­nout ná­sle­dovně:

Jde o tří­mi­nu­to­vou rvačku mezi hlav­ním hr­di­nou (vy­zbro­jený kla­dív­kem) a dva­ceti chlápky s na­ostře­nými plaň­kami v rukách. Celá scéna je na­to­čená bez je­di­ného střihu. Bylo na ní třeba se­dm­náct pokusů a na­tá­čela se tři dny, ale na­ko­nec se to po­da­řilo a vý­sle­dek je nád­herný.

Celá scéna působí ne­u­vě­ři­telně drsně a reálně. Nic není jen pro efekt, žádné drama, žádný rychlý střih nebo roz­kle­paná kamera, žádná pů­so­bivá cho­re­o­gra­fie kopů a úderů, ale pár lidí, kteří se mlátí, vět­ši­nou ner­vózně a ne­o­hra­baně, ale tak to je při sku­tečné po­tyčce, tam vládne hlavně chaos. Ne­platí pra­vi­dla akč­ních filmů, kdy li­bo­volný fy­zický kon­takt hrdiny s pro­tiv­ní­kem je pro toho dru­hého ne­vy­hnu­telně smr­tící. Tady je po­tyčka dlouhá, bo­les­tivá, fy­zická. Někomu může rvačka při­pa­dat ne­re­álná, ale to je jenom pro­tože, že jsme při­jali ne­re­a­litu a sku­tečná sku­teč­nost v našich očích už vypadá tak nějak divně (viz re­a­lita vs. re­a­lis­mus).

Takhle má vy­pa­dat akční scéna.


Za zmínku také stojí, že letos má vyjít ame­rický remake, kde hlav­ního zá­po­ráka bude hrát Sharlto Copley neboli Wikus van der MerweDis­t­rictu 9 (který jsem si nemohl vy­na­chvá­lit). Bude za­jí­mavé sle­do­vat jestli pře­dě­lají i tuhle scénu a jak si s ní pří­padně poradí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz