k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nejlepší filmy všech dob (část první)

17. 7. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Když se ze­ptáte pozéra na nej­lepší film všech dob, bez za­vá­hání řekně Občan Kane, aniž by film ve sku­teč­nosti viděl. Když se ze­ptáte oprav­do­vého znalce, vyloví z paměti ně­ko­lik filmů o kte­rých vět­šina lidí v životě nesly­šela a když se ze­ptáte mě, řeknu vám ná­sle­du­jící:

Mul­holland Drive

Nemůžu jinak. Na zlatou příčku zkrátka musím umís­tit Mullho­land Drive. Je to první film Davida Lynche, který jsem viděl a tři noci mi nedal spát. Mul­holland Drive je po­zo­ru­hodné mysté­rium, které téměř nikdo nemůže na první shléd­nutí po­cho­pit. Zpo­čátku se příběh táhne tak nějak nor­málně, ale záhy se věci začnou kom­pli­ko­vat a divák zjiš­ťuje, že nic není takové, jak to na první pohled vypadá, po­stavy začnou měnit svoje iden­tity, do všeho se za­ple­tou sny, ná­znaky, po­divné po­stavy a scény (kovboj, pan Roque, obluda za re­stau­rací, klub Si­len­cio, modrá kra­bička) a celé to zne­klid­ňu­jící vi­zu­álno pod­tr­huje hudba, kterou zkom­po­no­val Angelo Ba­da­la­menti. To je Mul­holland Drive. Ge­ni­ální věc, kde si člověk ničím není jist, ale nenudí se, pro­tože se ze všech sil snaží přijít záhadě na kloub.

K prv­nímu vydání filmu na DVD bylo při­lo­ženo deset vo­dí­tek k roz­luš­tění filmu. Ovšem diváka roz­hodně ne­vo­dily za nos a spíš mu pří­padné de­kó­do­vání ještě ztí­žili. Po­suďte sami:

  1. Pay par­ticu­lar at­ten­tion in the be­gin­ning of the film: At least two clues are re­ve­a­led before the cre­dits.
  2. Notice ap­pea­ran­ces of the red lampshade.
  3. Can you hear the title of the film that Adam Kesher is au­di­ti­o­ning actres­ses for? Is it men­ti­o­ned again?
  4. An acci­dent is a terri­ble event — notice the lo­cation of the acci­dent.
  5. Who gives a key, and why?
  6. Notice the robe, the ash­tray, the coffee cup.
  7. What is felt, re­a­li­zed, and gathe­red at the Club Si­len­cio?
  8. Did talent alone help Ca­milla?
  9. Note the occurren­ces surroun­ding the man behind Winkie's.
  10. Where is Aunt Ruth?

Brazil

Brazil, where hearts were en­ter­ta­i­ning june
We stood be­ne­ath an amber moon
And softly mur­mu­red so­me­day soon
We kissed and clung to­ge­ther

Then, to­morrow was ano­ther day
Mor­ning found me miles away
With still a mil­lion things to say
Now, when twi­li­ght dims the sky above
Re­cal­ling thrills of our love
There's one thing I'm cer­tain of
Return I will to old brazil

Ex-člen Monty Py­thonů Terry Gil­liam vtiskl svému filmu Brazil ne­po­psa­tel­nou at­mo­sféru. Dalo by se říct, že jde o surre­álně já­sa­vou vizi bi­zarní ka­f­kov­sko-orwellov­ské spo­leč­nosti. Ve zkratce je tu Sam Lowry – úz­kost­livý úřed­ník, který utíká z by­ro­kra­tické noční můry do světa snů o svo­bodě a lásce. Re­a­lita je ne­sku­tečně bi­zarní, ale je to od­lid­štěné vězení. To je kostra děje, kolem které se ob­tá­čejí různé další po­div­nosti: ne­o­hro­žený in­sta­la­tér Harry Tuttle, te­ro­ris­tické útoky, zá­sa­hová ko­manda, pra­po­divná tech­nika, ar­chi­tek­tura, Mi­nis­ter­stvo Zís­ká­vání In­for­mací (kde se hlavně věnují mučení), dva per­fektní údrž­báři z Cen­t­ral Ser­vi­ces a tad dále a tak dále.

Ne­twork

Na seznam toho nej­lep­šího patří také film Ne­twork z roku 1976. Po­pravdě: celý film jsem viděl jenom jednou a tak to taky asi zů­stane, mno­ho­krát jsem si ale pouš­těl pasáže, kde pro­mlouvá šílený prorok te­le­viz­ních vln Howard Beale. Přes­tože byl film na­to­čen před více než 30 lety, per­fektně vy­sti­huje sou­čas­nou si­tu­aci okolo te­le­vize a ma­in­stre­a­mo­vých médií. Pro deš­ního diváka vy­znívá mnohem prav­di­věji, než se mu to dařilo v době svého vzniku.

Právě z filmu Ne­twork po­chází slavné zvo­lání I'm as mad as hell, and I'm not going to take this any­more!, které bylo vy­hlá­šeno de­va­te­nác­tou ne­lepší hláš­kou všech dob. Po­slech­něte si ta ne­pří­četná slova du­ševně cho­rého hla­sa­tele jedině který do­ká­zal vy­bur­co­vat lidi k činu a při­padá mi, že tak se to má i dneska, kdy se všichni nejdřív musí pe­kelně nasrat, aby se něco změ­nilo.

Slova Ho­warda Beala si pro­půj­čují hu­deb­níci do svých na­hrá­vek (Futuro pri­mi­tivo – Eve­ry­day Life is War nebo Ma­y­be­shewill – Not For Want Of Trying).

Přepis celé slavné scény mad as hell a všechny dů­le­žité mo­menty filmu: mad as hell, Turn off your TV, Arabs are simply buying us, There is no de­mo­cracy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz