k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Memento & Počátek

5. 10. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ne­dávno jsem zase viděl pár filmů a tak tu o nich utrou­sím pár slov.


Prvním z nich bylo Me­mento – bri­lantně vy­poin­to­vaný thriller o chla­pí­kovi, který ztra­til krát­ko­do­bou paměť (nemůže si za­pa­ma­to­vat nic nového) a snaží se po­mstít smrt své man­želky. První ne­ob­vyklou věcí je už styl vy­prá­vění: dva pro­ti­běžné proudy, jeden re­trospek­tivní, druhý chro­no­lo­gický, které za­čí­nají na za­čátku a zá­ro­veň na konci. Scény jsou po­sklá­dány tak, že ná­sle­du­jící končí tam, kde pře­de­šlá začala. Když se vy­rov­náte s touhle sku­teč­ností, začne se před vámi roz­ví­jet mys­te­ri­ózní příběh.

Na Me­mentu mě celou dobu uchva­co­valo, že hlavní hrdina nemá žádné spo­jení s mi­nu­lostí a prav­dou je pro něj jenom to, co si nějak za­zna­mená nebo vyfotí. Všechno ostatní ne­ná­vratně zmizí. A z toho důvodu může sám sobě pře­pi­so­vat mi­nu­lost. Uvěří svým mi­nu­lým lžím.

Plu­sové body si film za­slouží opravdu pře­kva­pu­jící ro­zuz­lení.


Až poz­ději jsem se do­zvě­děl, že Me­mento je práce stej­ného člo­věka, který stojí za ne­dáv­ným filmem Po­čá­tek (In­cep­tion). Po­čá­tek jsem viděl o něco poz­ději z lu­xus­ního ki­no­ripu a musím říct, že:

  1. Po­čá­tek i Me­mento jsou za­lo­ženy na stej­ném prin­cipu ně­ko­li­ka­ná­sobné lži.
  2. Vět­šina Po­čátku se ode­hrává ve snech – v re­kur­zivně vno­ře­ných snech, ale přesto je všechno docela nor­mální. Kdyby ty sny byly sku­tečné, takové jaké se zdají všem lidem, vy­pa­dalo by to tak, že celá parta kolem Cobba je při­pou­taná na střeše auta, které za sebou táhne hada ná­kup­ních košíků a jedou na­ku­po­vat do su­per­mar­ketu, který je kom­pletně vy­sta­ven z kar­to­no­vých krabic. Nebo něco po­dobně ztřeš­tě­ného. Však víte, jaké jsou vaše sny: někdy ne­dá­vají nejmenší smysl.
  3. Me­mento je mnohem lepší, za­jí­ma­vější a má sku­tečně pře­kva­pi­vou pointu.

Hle­dejte tady, ale pšt, nikomu jsem nic neřekl.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz