k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Mazaný filip

21. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Hod­no­tím bi­nární jed­nič­kou, ano, to je ono. Ortel byl vzne­sen a proto nemají další řádky žádný význam.

Li­mo­ná­dový Joe pro nové ti­sí­ci­letí/sto­letí/de­se­ti­letí. To mě na­pa­dalo, když jsem Ma­za­ného Filipa viděl v te­le­vizi, tuto českou pa­ro­dii z roku 2003.

Co, kde, kdo, s kým a za kolik?

Phil Mar­lowe je pa­ro­die na sou­kro­mého de­tek­tiva, nic mu nejde, pří­pady vyřeší až po mnoha omy­lech, prachy a ženy se na něj taky nelepí. Je to cynik jako trám.

Začne řešit případ, který je ve sku­teč­nosti mnohem kom­pli­ko­va­nější, než by se na první pohled mohlo zdát… bla bla bla. Ale o to tady nejde. Příběh není dů­le­žitý. Mazaný Filip je hlavně pře­hlídka po­div­ného humoru a Mar­lowo­vých hlášek a ko­men­tářů, kte­rými sa­ti­ricky ko­men­tuje postup pá­t­rání a svojí ne­schop­nost. Ne­ří­kám, že se to kaž­dému bude líbit. Ti, kteří jsou zvyklí na scény při nichž se sví­její v kře­čích smíchu se asi ne­chyt­nou. Tady je humor po­ně­kud jiného ražení.

Hlášky v ab­surd­ních si­tu­a­cích typu:

(Gan­gs­teři při­jdou do baru, kde vy­hrává rádio.)

gan­gs­ter (na bar­mana): Vypni to rádio.

(Gan­gs­teři ob­rov­skou ka­no­ná­dou z pis­tolí a sa­mo­palů roz­stří­lejí rádio na sračky).

Mar­lowe (na­prosto klidně): A jakou hudbu byste rádi?

se taky ne­musejí líbit kaž­dému. Ono se to líbit může a nemusí nějak cel­kově.


V hlavní roli se vy­skytl Tomáš Hanák, který se k tomu účelu rádoby drs­ného de­tek­tiva ná­ramně hodí. Ve ve­d­lej­ších rolí se vy­skytlo spousta lidí, které mě ani v nejmen­ším ne­za­jí­mají.

Zá­vě­rem bych pro­hlá­sil, že je to skvělý film, který za to stojí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz