k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Futurama

25. 4. 2006 (aktualizováno 23. 10.) (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(máte-li zájem o levnou la­se­ro­vou ope­raci očí, při­ložte bulvy k ob­ra­zovce)


Simp­so­novi zná kdekdo, ale s dalším majstršty­kem Matta Gro­eninga – Fu­tu­ra­mou – už je to horší. Vinu nese sa­mo­zřejmě Česká te­le­vize, pro­tože Simp­so­novi dávala/dává/bude dávat, za­tímco Fu­tu­ramu ne. Ono se to dá po­cho­pit, Simp­so­novi jsou kult (maybe), sázka na jis­totu. Vyšlo to v mnoha jiných zemích a vyšlo to i u nás. Fu­tu­ramu zatím ne­plá­nuje.


A o co vlastně při­chází masové české di­vác­tvo?

O hodně, za­tra­ceně moc.


Nechci tady psát úvod, který je na tisíci jiných webech – stručný obsah první epi­zody, kdy se Filip J. Fry (roz­na­šeč pizzy) do­stane do kry­o­gen­ních la­bo­ra­toří a tam shodou náhod (ne tak úplně…) spadne do jedné mra­zící kóje a pro­budí se za tisíc let v bu­douc­nosti. Ne­chtěl jsem o tom psát, sakra, tak to trochu pro­krá­tím: pak ná­sle­duje řada ne­prav­dě­po­dob­ných udá­lostí, které ho se­známí se sku­pin­kou po­div­ných by­tostí (robot-al­ko­ho­lik-klep­to­man Bender, jed­no­oká a docela hezká mi­mo­zemš­ťanka Leela, starý se­nilní po­ma­tený pro­fe­sor Fan­sworth, dr. Zo­i­berg – krab, který pra­cuje jako doktor, ačkoli o této pro­fesi nemá ani mlhavé tušení). A tak to nějak začíná. Fry je zase po­slí­ček, ale po­slí­ček s kos­mic­kou lodí; má stejně mi­zer­nou práci, jenom o tisíc let poz­ději.

Svět se změnil celkem dost, ale na druhou stranu pro­klatě málo. Jak jsem někde četl: Všechno je stejné jako v sou­čas­nosti, jen to má víc cha­pa­del a očí.

Mám vy­lo­ženě talent krou­žit kolem jádra věci aniž bych řekl cokoli dů­le­ži­tého, tak tedy:

Fu­tu­rama je ame­rický ani­mo­vaný ko­me­di­ální seriál (5 sérií, 72 epizod, hrubá stopáž kolem 24 hodin). Někdo říká, že Simp­so­novi jsou lepší, někdo říká, že Fu­tu­rama vede. Já říkám, že Fu­tu­rama je taková svěží, rychlá, nová, fan­tas­tická, dovede fan­tas­ticky po­ba­vit, pa­ro­duje milion a jeden film (na­rážky na 2001: vesmírná odysea patří k mým nej­ob­lí­be­něj­ším, ale je tady spousta jiného ma­te­ri­álu), člověk u ní brečí smíchy, ale stejně tak mu seriál vráží šrouby do hlavy (Fry+Leela). Nejvíc si na Fu­tu­ramě cením ži­vot­nosti hlášek, které se (aspoň u nás) staly ever­gre­eny a vůbec to není ne­mastné: „Bite my shiny metal ass.“

ad1 = dabing

(!@$$@!###!!)

ČT u nás uvedla Simp­sony v českém da­bingu a musím říct, že se mi líbí víc než ori­gi­nální hlasy. Na­proti tomu Fu­tu­ramu jsem kon­zu­mo­val jenom v An­g­lic­kém ori­gi­nálu + ti­tulky a nemůžu si stě­žo­vat. Možná je to tím, že jsem si už zvykl, ale prostě mi an­g­lický dbng přijde fajn. Taky jde o to, že se v celé sérii vy­sky­tuje docela dost fórů ne­pře­lo­ži­tel­ných a tak by český dbng nebyl úplně éňo-ňůňo.


ad2 = kde to sehnat?

()

Na rovinu řeknu, že ne lehko a když už, tak ne­le­gálně. Pro­dává se sa­mo­se­bou na DVD plac­kách, ale až daleko za oce­á­nem. Zato na P2P sítích jsou všechny série a díly na tuty. Nechci nikoho na­vá­dět, ale na Torrentu je k dis­po­zici ko­lekce všech 72 epizod. Má lu­xus­ních 12,5 Gb, ale zase je to všechno v jednom. Někde stáh­nout ti­tulky a můžeme si pískat.

(PS. ten Torrent je celkem živý a jede kolem 30kBps +-, ale i tak to trvá týden čis­tého času)

ad x = bu­douc­nost

(Wel­come to the world of to­morrow!)

S bu­douc­ností Fu­tu­ramy se to má asi tak, že nikdo přesně neví. In­ter­ne­tem občas pro­blesk­nou zprávy o tom, že se chystá další série pro te­le­vizi nebo přímo na DVD, někdo zase říká, že mluvil s Gro­enin­gem a do­zvě­děl se, že bude fu­tu­rama-film (mj. lákavá před­stava, pokud se to ovšem podaří), někde vy­vřela zpráva, že se chys­tají DVA filmy přímo na DVD. Je toho hodně a je­li­kož žádná zpráva není po­de­přená fakty, jsou to jen spe­ku­lace. Navíc, když se těch zpráv rojí takhle po­žeh­naně, člověk otupí, pře­stane je vnímat a věřit jim. Tak jsem dopad' i já.

Jediné co lze po­va­žo­vat za jakýsi pevný bod (i když…) jsou plány, které měli tvůrci s Fu­tu­ra­mou od za­čátku. V nich se ho­vo­řilo o ně­ko­lika sé­ri­ích navíc a ně­ko­lika ce­lo­ve­čer­ních fil­mech. Dů­le­žité je to slo­víčko ně­ko­lika. Měl to být celkem kolos, kdyby to Fox ne­u­t­nul.

Ne­zbývá než doufat a čekat, pro­tože Fu­tu­rama za to stojí.

ak­tu­a­li­zo­váno 10.7.2006

In­ter­ne­tem se šíří zpráva, která říká, že Fu­tu­rama bude ob­no­vena. Po­stará se o to ka­be­lová te­le­vize Comedy Cen­t­ral (takže nikoli Fox). Je ohlá­šeno nejméně 13 nových epizod. Vše by mělo vy­buch­nout v roce 2008. Ale na té zprávě ve nej­lepší to, že se tváří docela ofi­ci­álně. Není to jen drb, který se omílá v růz­ných blo­zích, ale při­náší ji např. Re­u­ters a po­dobní.

Navíc se na po­ně­kud méně hod­no­věrné frek­venci nese zpráva, že se chys­tají 4 Fu­tu­rama-filmy, které vyjdou přímo na DVD. Bo­hu­žel je to dost možná spe­ku­lace a kdesi vy­vřelo, že to bude jenom kom­pi­lace nových epizod na DVD. Bylo by skvělé kdyby to bylo navíc, ale v po­slední větě je příliš mnoho kdyby a proto můžeme jen doufat.

ak­tu­a­li­zo­váno 23.10.2006

S Fu­tu­rama filmy to vypadá vcelku po­zi­tivně. Tedy jeden film byl nějak uveden s tím že má vyjít v roce 2007 (na vánoce), což je vcelku po­zi­tivní zpráva. Prav-pod se bude jme­no­vat Fu­tu­rama: Bender's Big Score. Do­konce je o něm zmínka už i na Wi­ki­pe­dii, což může něco zna­me­nat, ale taky nemusí. Jenom je škoda, že vyjde přímo na DVD, takže se na něj v kině ne­po­dí­váme.

Po­drob­nosti si můžete pře­číst en­g­licky na Wi­ki­pe­dii nebo česky na fóru fu­tu­ra­ma­zone.com

odkazy

(I wanna hear how it ends.)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz