k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Filmy o jaderné válce

28. 10. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jak už jsem twitt­nul, opět jsem se díval na film Dr. Div­no­láska aneb Jak jsem se naučil ne­dě­lat si sta­rosti a mi­lo­vat bombu a musím znova říct, že ten film je za­tra­ceně dobrý i když jeho na­lé­ha­vost časem musela ne­pa­trně vy­bled­nout. Nemám ani ponětí, jaké film musel budit reakce během pre­mi­éry v roce 1964, kdy byl svět za­sa­žen stu­de­nou válkou a hrozba vy­hla­zení ci­vi­li­zace ja­der­nými zbra­němi byla bez­pro­střední. Ale na druhou stranu tehdy byl na Do­om­sday clock – po­my­sl­ných ho­di­nách, které uka­zují čas do zni­čení světa ato­mo­vou válkou – čas 11:48 v noci, tedy dva­náct minut před půl­nocí sym­bo­li­zu­jící ja­der­nou apo­ka­ly­psu. Dneska tyto hodiny uka­zují 5 minut do půl­noci a jsme tedy o 7 minut blíž vy­hla­zení, než v době uve­dení filmu do kin. Ale nemůžu se zbavit dojmu, že hrozba ja­der­ného kon­fliktu je vní­mána jako vzdá­lená a ne­prav­dě­po­dobná.


Když už tady mluvím o konci světa nuk­le­ár­ními zbra­němi, musím zmínit brit­ský do­ku­ment Threads (sta­howacz), který velice pře­svěd­čivě uka­zuje ná­sledky ta­ko­vého kon­fliktu. A není to žádná sranda, to vám povím. Taková pří­hoda by ci­vi­li­zaci vy­řa­dila na de­sítky let, než by se opět do­ká­zala po­sta­vit na nohy. Jenom si to před­stavte: žádná elektřina (výbuch vyřadí roz­vody), žádná te­koucí voda, žádné topení, žádný plyn, mož­nosti ko­mu­ni­kace na­prosto mi­ni­mální, do­prava ne­e­xis­tuje, zpo­čátku je všude ne­bez­pečný ra­di­o­ak­tivní spad. Vlákna, která spo­jují naši ci­vi­li­zaci a eko­no­miku jsou pře­tr­hána a na­jed­nou svět, jako ho známe, pře­stává exis­to­vat. Vý­bu­chem pum celý ře­tě­zec teprve začíná. Prů­mysl je vy­řa­zený. (Za­jí­mavé je, že hlavní cíle bom­bar­do­vání jsou vy­bí­rány podle jejich eko­no­mické dů­le­ži­tosti: ener­ge­tika, ko­mu­ni­kace, chemie, ocel). V po­vá­lečné eko­no­mice peníze ztrá­cejí smysl, hod­notu má jedině jídlo, ale zásoby po­tra­vin jsou malé, ná­sledná ja­derná zima má za ná­sle­dek malou úrodu, pak zase ná­sle­duje rok, kdy na zemi dopadá více ul­tra­fia­lo­vého záření, což má za ná­sle­dek ra­ko­vinu kůže a one­moc­nění očí. Ale zdra­vot­nic­tví ne­fun­guje: bez elektřiny, mo­der­ních léků a pří­strojů nejsou schopni dok­toři vy­ko­ná­vat svojí pro­fesi a stá­vají se z nich v pod­statě řez­níci.

Nej­horší na tom všem je, že ja­derná válka není pro­blém armády, ale po­sti­ženo je hlavně ci­vilní oby­va­tel­stvo.

**

Znáte nějaké další nuk­le­árně apo­ka­lyp­tické filmy? Po­dělte se v ko­men­tá­řích.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz