k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Donnie Darko

9. 3. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na The­by­s­ovo pra-pra-pra­dávné do­po­ru­čení jsem se po­dí­val na film Donnie Darko (CSFD).


Už jsem se trochu vy­já­d­řil v ko­men­táři, ale znovu shrnu svoje dojmy: mys­te­ri­ózní za­čá­tek, ge­ni­ální motiv obřího krá­líka, cyk­lický motiv, silné téma po­stup­ného od­po­čí­tá­vání do konce světa, hlavní hrdina je prav­dě­po­dobně schi­zofre­nik, který trpí vi­zu­ál­ními ha­lu­ci­na­cemi, ze za­čátku se zdá, že jde o docela silný ma­te­riál, ale po­stupně film ztrácí dech. Věci prostě ne­fun­go­valy, ne­za­pa­daly do sebe a ne­za­ne­chá­valy ve mě pocit úpl­nosti, neměl jsem nutkání roz­luš­tit kom­pletní mo­zaiku pří­běhu. Bo­hu­žel nejde o Lyn­chov­ské kom­pletní mysté­rium nebo o vě­decky přesný Primer, kde se sku­teč­nost začne ztrá­cet v jed­not­li­vých ite­ra­cích. Donnie Darko je zkrátka prázdný film, nebo spíš tak nějak řídký. Je toho v něm málo, chybí tam nějaký pro­blém, nějaká linie, kolem které se všechno obtáčí. Ke konci se na­jed­nou ob­je­vují po­stavy, které se ne­vy­skytly nikdy před tím a vy­pa­dají jako kdyby byly na­str­čeny jenom proto, aby se něco jakoby vy­svět­lilo. I po kom­plet­ním po­cho­pení, ne­ob­sa­huje dost ma­te­ri­álu, který by stál za tu námahu.

Ani se ne­po­kou­šejte shánět jinou verzi než di­rec­tor's cut (stopáž 133 minut), pro­tože jedině ta se dá po­cho­pit. Z nor­mální verze byly od­stra­něny všechny úplně scény, které dávaly filmu nějaký smysl a tvar. Jak říkám, di­rec­tor's cut nebo nic.

Donnie Darko má tu ve­li­kou ne­vý­hodu, že jsem ho viděl až po Pri­meru. Nebudu si nic nalhá­vat: po Pri­meru nejsou filmy tím, čím bývaly. Laťka slo­ži­tosti a mys­te­ri­óz­nosti byla na­sta­vena za­tra­ceně vysoko.


Po­známka k hudbě: kus filmu použit je v remixu 65da­y­sofsta­tic, ve filmu zazní Mad World + Kil­ling Moon.


Tento článek je ležák, začala jsem ho psát 24. 12. 2009 a od té doby ležel v ar­chivu a čekal na do­kon­čení.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz