k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Apokalypsa!

29. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na tento film se za žád­ných okol­nosí ne­dí­vejte!


Apo­ka­ly­psa není vá­lečný film, je to film o válce ve Viet­namu a ame­ric­kém trau­matu z této války.

Na úplném za­čátku za zvuku pís­ničky „The end“ sle­du­jeme jak všechno končí. Ka­pi­tám Villard splnil svojí misi…

…byl vyslán aby zabil plu­kov­níka Wal­tera E. Kurtze, který ze­ší­lel, de­zer­to­val, utekl do džun­gle a tam se stal bohem od­da­ných do­mo­rodců, s kte­rými vede sou­kro­mou válku jak proti Viet­nam­cům, tak proti Ame­ri­ča­nům. Vydává se tedy na hlíd­kové lodi proti proudu Me­kongu a jak se blíží ke Kur­tově říši zla, ob­je­vuje stále zne­po­ko­ji­vější ar­te­fakty války. Na­ko­nec ani Kurtz není ten zlý, zlá je válka, která to všechno způ­so­bila…

Apo­ka­ly­psa je pu­to­vání do hlubin lidské duše. Do hlubin toho, co se tam skrývá. Apo­ka­ly­psa je hyp­no­tická cesta do pekla, od které nelze od­trh­nout oči, která nikdy nenudí a ne­pře­stane udi­vo­vat. Apo­ka­ly­psa je těžká de­prese kon­cen­t­ro­vaná na ploše téměř tří a půl hodiny. Apo­ka­ly­psa je film, který jsem sle­do­val bez dechu, ale už se na něj nikdy více ne­po­dí­vám. Apo­ka­ly­psa je nej­vý­raz­nější film, který mi v paměti přebil všechny Lyn­cho­viny. Apo­ka­ly­psa je jediný film, který jsem musel čty­ři­krát pře­ru­šit a jít se uklid­nit. Apo­ka­ly­psa je cestou k hrůz­nému po­znání – válka je zby­tečné ší­len­ství.

F.F. Cop­pola se vy­táh­nul, ne­za­jímá mě kolik Apo­ka­ly­psa do­stala Oskarů nebo če­ho­koli jiného, já beru jenom to, co jsem viděl a to bylo ne­za­po­me­nu­telné. Někomu ty tři hodiny a kousek při­pa­dají moc, mě to nevadí. Všechno se sune líně vpřed, ale přesto člověk ne­dý­chá v oče­ká­vání toho co přijde. Ně­které scény jsou ne­za­po­me­nu­telné. Nej­slav­nější je útok vr­tu­l­ní­kové ka­va­le­rie na ves­nici za zvuků Jízdy valkýr. Ale i další se nedají vy­ma­zat z hlavy. Na mě nejvíc za­pů­so­bilo, když Villard v noci doplul na ame­ric­kou zá­kladnu na břehu řeky a tam při­lé­tal vr­tu­l­ník se dvěma pla­y­ma­tes. Tahle scéna pů­so­bila jako zje­vení.

Ne­dlouho po zhléd­nutí Apo­ka­ly­psy jsem se dostal k Četě (Pla­toon) a ta vy­chází ve vzá­jem­ném srov­nání jako od­vá­rek, film, který nemůže za­pů­so­bit, akční po­dí­vaná, prostě béčko.

Na Apo­ka­ly­psu se za žád­ných okol­ností ne­dí­vejte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz