k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Svobodná republika Freeland

17. 1. 2011 (před 8 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)
CC by-nc (via)

Víte, co je to ACTA – Anti-Coun­ter­fe­i­ting Trade Agre­e­ment, neboli Ob­chodní dohoda proti pa­dě­lání? Je to skan­dální me­zi­ná­rodní dohoda, která si hraje, na to, že bojuje proti pa­dě­lání a po­čí­ta­čo­vému pi­rát­ství, ale ve sku­teč­nosti nebere v potaz nej­vět­šího svě­to­vého pa­dě­la­tele – Čínu a snaží se udržet za­sta­ralé ob­chodní modely me­di­ál­ního a zá­bav­ního prů­myslu (tzv. Vel­kého Obsahu) nad vodou za cenu na­sto­lení takové ma­ličké to­ta­lity na in­ter­netu. To víte: od­po­jo­vání od sítě na zá­kladě po­de­zření, špe­ho­vání uži­va­telů a tak po­dobně. Přitom je pro­jed­ná­vána tajně a ve­řej­nost, které se to všechno bude týkat, je z ja­ké­koli debaty zcela vy­lou­čena a všechny její zájmy jsou ig­no­ro­vány.

A když jsem si na Stal­kru pro­chá­zel celou tuhle horror­show, bezděky se mi vy­ba­lila kniha Nahý oběd, kon­krétně ka­pi­tola Benway a pak se věci daly do pohybu. Tady je vý­sle­dek:


Všechny zákony Svo­bodné re­pub­liky Fre­e­land jsou pro­jed­ná­vány tajně, bez pří­tom­nosti ve­řej­nosti, jsou při­jaty rych­lým tajným hla­so­vá­ním v malé po­tem­nělé míst­nosti, spe­ci­ální před­pisy se do­mlou­vají a uza­ví­rají vý­hradně na pán­ských zá­chod­cích. Ve­řej­nost se o zá­ko­nech nikdy nesmí do­zvě­dět, ale je po­vinna je do po­sled­ního do­dr­žo­vat. Člověk se o nich může do­slech­nout pouze při za­tčení, kdy mu ve vý­ji­meč­ných pří­pa­dech může být stručně sdě­leno, za co je za­dr­žen. Všechny právní normy se přitom ne­u­stále mění, jsou rušeny a opě­tovně za­vá­děny, ně­které platí jenom v ur­če­ných dnech v týdnu a v růz­ných ob­las­tech mohou platit různá na­ří­zení. Někdy se zákony zcela zá­sadně liší ulici od ulice. V jednom bloku může být na­pří­klad po­vo­leno držení zbraní nebo al­ko­holu, ale ten nesmí být pře­pra­vo­ván, přes žádnou z okol­ních ulic.

Zákony nejsou sdě­lo­vány ani soudům, které se musí řídit podle vlast­ního uvá­žení a in­for­mací po­koutně se­sbí­ra­ných z novin, od­po­slechů a pře­dá­va­ných z člo­věka na člo­věka, při­čemž se vy­sta­vují těžkým po­sti­hům, když ne­roz­hod­nou v sou­ladu se zá­ko­nem.

Všichni občané svo­bodné re­pub­liky Fre­e­land jsou dob­ro­volně a pro vlastní bez­pečí ne­u­stále sle­do­váni bez­peč­nost­ními ka­me­rami, veš­kerá in­ter­ne­tová ko­mu­ni­kace je sle­do­vaná a peč­livě ar­chi­vo­vána na dobu ne­u­r­či­tou. Každý dopis je na poště ote­vřen, dů­kladně pro­stu­do­ván, opra­ven a zcen­zu­ro­ván. Černým fixem jsou vy­škr­tány in­for­mace po­va­žo­vané za příliš tajné nebo příliš ve­řejné. Všechny věty, které se přímo zmi­ňují nebo by mohly být in­ter­pre­to­vány jako zmínky o ne­le­gál­ních čin­nos­tech, pa­děl­cích, ne­le­gálně dr­že­ných zbra­ních, dro­gách, al­ko­holu, pi­rát­ském soft­waru a dalším di­gi­tál­ním obsahu, dětské por­no­gra­fii, glo­bál­ním otep­lo­vání nebo svo­bodě. Nesmí ob­sa­ho­vat návody na cokoli ne­le­gál­ního jako na­pří­klad výroba něčeho, co už vyrábí nebo pro­du­kuje někdo jiný, pro­tože by se tím ohro­zila jeho živ­nost; dále ob­chá­zení bez­peč­nost­ních opat­ření, sle­do­va­cích sys­témů do­hlí­že­jí­cích na ne­u­stá­lou ochranu občanů, nebo vy­slo­vení ne­sou­hlasu či po­chyb­nosti s těmito sys­témy a opat­ře­ními. Někdy jsou z dopisu vy­škr­tána všechna jména nebo na­hra­zena jinými, jindy je velká část dopisu pře­psána na po­li­ticky ko­rektní verzi. Sprostá slova jsou vždy zni­čena. Ode­sí­la­tel zprávy je kon­tak­to­ván po­li­cej­ním dů­stoj­ní­kem a jsou s ním kon­zul­to­vány důvody, proč zprávu ode­slal a proč ji pří­slušně for­mu­lo­val. V pří­padě roz­sáhlé cen­zury je mu zpětně zaslán účet za práce pro­ve­dené na ochranu jeho osoby a ochranu spo­leč­nosti a do jeho bytu jsou pre­ven­tivně na­sa­zeny ště­nice.

Stejné pro­cedury jsou pro­vá­děny s od­chy­ce­nými emaily a IM zprá­vami. Ty nej­za­jí­ma­vější jsou pak před­čí­tány ve ve­řej­no­práv­ním rádiu, jako od­stra­šu­jící pří­klad.

Občané, u kte­rých je de­te­ko­váno ab­nor­mální cho­vání na zá­kladě jejich in­ter­ne­tové ko­mu­ni­kace nebo pohybu po Svo­bodné re­pub­lice Fre­e­land, mohou být oka­mžitě za­tčeni pro po­de­zření z te­ro­rismu, dětské por­no­gra­fie, spik­nutí, vlas­ti­zrady nebo pi­rát­ství a ne­u­r­či­tou dobu být za­dr­žo­váni na tajném místě. Dů­vo­dem de­tence může být ná­vštěva po­de­zře­lých strá­nek, zná­most s člo­vě­kem po­de­zře­lým z ně­kte­rého z plejády amorf­ních zlo­činů, pří­lišné utrá­cení, nákupy ne­ob­vyk­lého zboží, které se dá použít jako zbraň, dlouhá doba od­po­vědi na pří­chozí zprávy, vy­hý­bání se očnímu kon­taktu nebo ne­na­dálá a ne­o­hlá­šená cesta na místo, kam nikdy před­tím ne­za­ví­tali. Cesty delší než deset ki­lo­me­trů není nutné předem ohla­šo­vat, ale je to silně do­po­ru­čo­váno. Stejně tak je do­po­ru­čo­vána in­sta­lace sle­do­va­cího za­ří­zení do vlast­ního auta na vlastní ná­klady. Dále mohou být kdy­koli za­tčeni za po­de­zření ze spáchání zlo­činu, na­po­má­hání, ne­o­zná­mení, ne­či­nění dob­ro­vol­ných pre­ven­tiv­ních opat­ření, aby se pře­de­šlo ja­ké­mu­koli zlo­činu na mís­tech, která ob­ča­novi patří nebo kudy se po­hy­buje. Dále za­ml­čení zlo­činu, po­pření nebo zne­va­žo­vání jeho zá­važ­nosti, mlu­vení o zlo­činu, na­zna­čení zlo­činu nebo po­de­zření z pří­tom­nosti občana v místě zlo­činu.

V pří­padě za­tčení jsou vý­sle­chy na denním po­řádku. Občan je uvěz­něn v prosté cele ob­vykle bez oken, je mu po­ne­chán jen župan a ně­ko­lik vy­pl­ně­ných do­znání k různým trest­ným činům. Občan má právo jedno z nich po­de­psat. Pokud toto právo ne­vy­u­žije, je za­dr­žo­ván do doby, než tak učiní.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz