k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zablokuj mě, já zablokuji tebe

1. 12. 2015 (před 6 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ví­těz­ství Fa­ce­booku je prohra nás všech. Je to hlavně prohra ide­o­lo­gie, která stála za zrodem in­ter­netu – dis­tri­bu­o­vané sítě bez cen­t­rál­ního bodu – a po­há­něla ná­vr­háře zá­ro­deč­ných pro­to­kolů. V té době byla síť sítí pod kon­t­ro­lou armády a v péči aka­de­mické sféry a její tvůrci měli cíle di­a­me­t­rálně od­lišné od cílů dneš­ního webu so­ci­ál­ních sítí a ob­rázků koček. V té době šlo jen o to, že když začnou vzdu­chem létat ja­derné bomby a města jedno po druhém mizí z mapy USA, síť musí stále fun­go­vat.1 Je po­cho­pi­telné, že nálada stu­dené války a ide­o­lo­gie vzá­jemně za­ru­če­ného zni­čení, vedla ke vzniku pro­to­kolů a pro­gramů, které musely být z prin­cipu de­cen­t­ra­li­zo­vané a museli fun­go­vat na zá­sa­dách peer-to-peer.


P2P bylo cool, P2P bylo hip.

Do­konce i Steve Jobs viděl v osob­ních po­čí­ta­čích formu eman­ci­pace od ty­ra­nie cen­t­ra­li­zo­va­ných ma­in­framů ne­ná­vi­děné IBM.

Ale svět se od té doby změnil. Idea de­cen­t­ra­li­zace ustou­pila cen­t­ra­li­zaci. Nikoli z ide­o­lo­gic­kých důvodů, ale jen proto, že se dá jed­no­du­šeji vy­dě­lá­vat, když jste strážci brány a všichni musí přijít k vám a často zůstat uvěz­nění uvnitř. To tu teď však nebudu roz­vá­dět, pro­tože o tom píše Dmytri Klei­ner

Co je špat­ného na cen­t­ra­li­zaci, když vede k uži­teč­ným služ­bám? může se někdo zeptat.

Pro­blém je v tom, že cen­t­ra­li­zace služeb s sebou při­náší cen­t­ra­li­zaci moci. Čím větší cen­t­ra­li­zace, tím větší páku má nějaká sou­kromá entita na pro­tla­čo­vání vlastní ide­o­lo­gie. Jestli se to kon­co­vým uži­va­te­lům líbí nebo ne, je dru­hotná otázka, pro­tože v cen­t­ra­li­zo­va­ných služ­bách mají jen ome­zené mož­nosti. Můžou zůstat nebo odejít pryč, ale to kvůli sí­ťo­vým efek­tům není vůbec jed­no­du­ché roz­hod­nutí. Jestliže všichni moji známí jsou na Fa­ce­booku, já se roz­hodnu odejít pryč, tak ztra­tím všechny kon­takty, pro­tože různé cen­t­ra­li­zo­vané sítě spolu nejsou ochotny ko­mu­ni­ko­vat.

Pokud se mi na druhou stranu nelíbí ně­který emai­lový po­sky­to­va­tel, přejdu k jinému nebo na­ho­dím vlastní sever a všechno fun­guje jako dřív, pro­tože email je ote­vřený pro­to­kol. Ne­mu­sím odejít z emailu, jen se pře­sunu na jiné místo.

Ani v nejmen­ším nejde o tech­no­lo­gii nebo tech­nická ome­zení, ale moc a o zá­měrné roz­hod­nutí, které někdo udělal. A jedno je jisté: ne­u­dě­lal ho pro nás.

K na­psání toho článku mě do­nu­tily dvě udá­losti po­sled­ních dnů:

  1. Fa­ce­book začal blo­ko­vat veš­ke­rou ko­mu­ni­kaci, která zmi­ňuje novou so­ci­ální síť Tsu (via Jan Žák). Článek mimo jiné po­pi­suje strá­dání emailu ve spá­rech ně­ko­lika málo obřích pro­vo­zo­va­telů.
  2. What­sApp blo­kuje odkazy na kon­ku­renční ko­mu­ni­ká­tor Te­le­gram (via Tomáš Linhart)

Wha­te­ver the truth, it’s a not-so-gentle re­min­der that when it comes to do­mi­nant com­mer­cial plat­forms the con­tent we the users are allowed to see and access is pe­ren­ni­ally at the whim of the plat­form owner and their com­mer­cial in­te­rests. And no, that’s not cool.

Tohle je možné jen díky cen­t­ra­li­zaci, která umož­nila, aby se nějaký strážce brány roz­hodl, že blo­ko­vání kon­ku­rentů je dobré pro byznys. Jestli jde o mo­rálně správné roz­hod­nutí, je opět dru­hotné.


Pod ko­ša­tým kašta­nem
za­blo­ko­vali jsme se na­vzá­jem:
Oni blo­kují, my taky blo­ku­jem
pod ko­ša­tým kašta­nem.


  1. Není to úplně tak, jak píšu
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz