k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

When shit hits the fan...

21. 1. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by-sa)
CC by-nc-nd (via)

Jéje! A je to tady zase.

Jeden den po celo-in­ter­ne­to­vých pro­tes­tech proti ame­ric­kým zá­ko­nům SOPA a PIPA které jsou dalším po­ku­sem spo­je­ných států ši­ka­no­vat zbytek světa a pomoci vlast­ním eko­no­mic­kým zájmům, FBI se začala roz­cvi­čo­vat a sestře­lila obří file-server Me­gaupload, za­ba­vila domény, zatkla jeho pro­vo­zo­va­tele a pro­vedla razii da­ta­cen­ter v USA, Kanadě a Ni­zo­zem­sku. Me­gaupload přitom sídlí v Hong-Kongu a za­tý­kání pro­bí­halo na Novém Zélandě a za­kla­da­tel má Ně­mecké a Finské ob­čan­ství. Na­ča­so­vání celé akce je velice, velice ne­šťastné. Ne­šťastné pro ty, kteří tlačí na pilu cen­zury in­ter­netu, pro nás jde o dar z nebe. Během pro­testů se lidi do­zvě­děli, co se chystá a hned druhý den přišla ukázka, co může potkat skoro každý web na netu.


To ještě více roz­d­mý­chá pro­bí­ha­jící bouři.

A teď si vez­měte okol­nosti, které stály za vzni­kem švéd­ské Pi­rát­ské Strany: nejdřív tu byly snahy o za­ve­dení soft­wa­ro­vých pa­tentů v Evropě, pak přišla snaha ve Švédku ile­ga­li­zo­vat sta­ho­vání pokud ne­po­chází z le­gální kopie a všechno za­vr­šila razie proti ser­ve­rům Pi­ra­te­Bay. Razie byla po­slední kapka, která na­štvala hodně lidí a do­nu­tila je něco dělat. Však to znáte: „First you’ve got to get mad!“

His­to­rie se opa­kuje: ně­ko­lik špat­ných zákonů a jeden raid jako třeš­nička na dortu a na­jed­nou máte od­hod­la­nou or­ga­ni­zo­va­nou opo­zici. A nutno dodat, že Me­gaupload měl 150 mi­li­onů uži­va­telů – 150 mi­li­onů na­sra­ných voličů.

Takže na­ko­nec může tenhle špatný vtip po­řádně na­star­to­vat ame­ric­kou Pi­rát­skou stranu (která už je ofi­ci­álně re­gis­tro­vaná) nebo jinou pří­čet­nou opo­zici v USA, kde dvě po­li­tické strany vlád­nou už od roku 1856 (jenom pro srov­nání: u nás je ve sně­movně 6 stran, a v senátu 7 + 1 ne­stra­ník).


PS #1: Od­vetná akce „Ope­race Me­gaupload“, kdy anon v odvětě DDoS­nul nějaké ser­very ame­ricé vlády a zá­bav­ního prů­myslu, je jenom do­časné upuš­tění páry, které se nám všem může vy­m­stít. Sku­tečné řešení je or­ga­ni­zo­vaný po­li­tický odpor.

PS #2: LOIC je prav­dě­po­dobně nej­ne­ú­či­nější ná­stroj pro DDoS známý lid­stvu

PS #3: Podle to­ho­hle vý­zkumu stačí 10% po­pulce k tomu, aby pře­svěd­čili zbytek. Piráty loni v Ber­líně volilo 8.9% lidí.

PS #4: SOPA i PIPA byly na­ko­nec po­za­sta­veny

PS #5: Me­gaupload je ob­vi­něn z: kri­mi­nální po­ru­šení co­py­rightu (con­spi­ring to commit co­py­right in­f­rin­ge­ment, two sub­stan­tive counts of cri­mi­nal co­py­right in­f­rin­ge­ment), vy­dí­rání (racke­tee­ring con­spi­racy) a praní špi­na­vých peněz (con­spi­ring to commit money laun­de­ring). A údajně zá­bav­nímu prů­myslu způ­so­bili škodu 500 mi­li­ónů dolarů, ale jak říká Rick Falkvinge: Re Me­gaupload: X causing Y to lose money doesn't make X a cri­mi­nal. Rather, that's just com­pe­ti­tion. To be cri­mi­nal, you must break a law.

PS #6: Rick Falkvinge: It is ex­tre­mely dis­tur­bing that a non-US ci­ti­zen run­ning a non-US busi­ness on non-US soil can be arres­ted by US au­tho­ri­ties for bre­a­king US law. If the Ame­ri­cans are run­ning the world by this kind of force, then I demand voting rights in the United States.

PS #7: Rick Falkvinge: I am ab­so­lu­tely as­t­oun­ded at the to­ne­de­af­ness and arro­gance of US au­tho­ri­ties. It's almost as if they WANTED an Ame­ri­can Upri­sing.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz