k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Útok na vlastnictví, část první (knihy)

6. 7. 2012 (před 8 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-nc-nd (via)

Světem se šíří ob­rov­ský nešvar: stu­denti si kupují po­u­žitá skripta nebo si je do­konce mezi sebou půj­čují a tím při­pra­vují vy­da­va­tele o ob­rov­ské zisky. Ti se tomu snaží za­brá­nit. Po­sled­ním v řadě pokusů je patent pro­fe­sora uni­ver­zity kdo-ví-kde, který na to jde od lesa: stu­denti si ke skrip­tům musejí koupit kód pro po­vinný vstup na dis­kuzní fóra k před­mětu. Pokud nemají pří­stup, ne­mo­hou se zú­čast­nit a do­sta­nou horší známky.

Na tom přece není nic špat­ného, žejo?

Právě naopak: na tom je špatně všechno, co jenom mohlo být.


Předně, všechny tyhle snahy omezit pře­pro­dej a půj­čo­vání jsou útokem na vlast­nic­tví. Když něco vlast­ním, je to moje, můžu to někomu půjčit, můžu to prodat a pak už to není moje, ale patří to někomu jinému. Jed­no­du­ché. Ale vy­da­va­telé ne­chtějí, abychom něco vlast­nili, chtějí jenom abychom měli právo si danou věc koupit. Jednou z jejich stra­te­gií je tvr­zení, že si ne­ku­pu­jeme věc sa­mot­nou, ale jen li­cenci na její uží­vání (nikoli před­mět, ale službu); další pak, že vlast­nic­tví je ne­pře­nosně svá­zané s iden­ti­tou. DRM a vše­možné App Story jsou ná­zor­ným pří­kla­dem těchto snah: DRM nedává příliš práv vlast­ní­kovi, ale tomu, kdo vlastní DRM. V pří­padě App Storů můžu ně­ja­kou věc vlast­nit jenom uvnitř sys­tému a nejsem vázaný vlast­nic­kým právem, ale li­bo­vůlí pra­vi­del daného sys­tému.

Na­vr­ho­vaný patent má ještě jednu stránku, která není na první pohled tak zřejmá, pro­tože je chytře při­le­pená k po­ři­zo­vání skript: abych se mohl po­dí­let na in­ter­akci během studia, musím za­pla­tit. Když se nad tím za­mys­líme, je spo­ji­tost se skripty celkem na­ho­dilá: abyste do­stali lepší známky musíte být na po­vinné dis­kuzi, abyste se tam do­stali, musíte za­pla­tit za pří­stu­pový kód. Ani jedno z toho ne­po­tře­bu­jete. Jediné, co by po vás měli chtít jsou zna­losti, ne nějaký zby­tečný kód, který je do sys­tému uveden jenom proto, aby vy­da­va­telé skript do­stali o něco málo víc. Ve finále to jenom zby­tečně zvýší ná­klady na stu­dium a přitom způsob, jak pro­spe­ro­vat v ne­leh­kých časech, je právě větší do­stup­nost vzdě­lání.

(Ale možná se blýská na lepší časy).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz