k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Tunisko, Egypt a další

6. 2. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by (via)

Nálada jako v době Ope­race Pa­y­back. Před­stavte si ty tisíce lidí v uli­cích Egypta. Být mezi nimi, stát v před­ních řadách de­mon­strantů, kteří do­stá­vají na­klá­dačku od po­li­cie. Vůbec by mi to ne­va­dilo, pro­tože na tomhle záleží, pro­tože tohle je dů­le­žité.

Udá­losti v Tu­nisku a Egyptě jsou ná­zor­nou ukáz­kou práva na re­vo­luci. Kon­ceptu práva nebo do­konce po­vin­nosti národa svrh­nout vládu, která jedná proti zájmům národa. Přesně tohle se děje na severu Afriky: lid už dál nechce to­le­ro­vat vládu despo­tic­kých au­to­kra­tic­kých režimů a vzal věci do vlast­ních rukou.

A to je dobrá věc.


Dále: reakce zá­pad­ních de­mo­kra­cií snad nikoho nemůže pře­kva­pit. Pod­pora re­vo­luce, pod­pora svo­body, pod­pora lidí, kteří chtějí z bez­vý­chodné si­tu­ace? Ani ná­ho­dou. Prý mo­ni­to­ru­jeme. Jenom se tak uka­zuje jejich po­kry­tec­tví. Pod­po­rují svo­bodu a de­mo­kra­cii jenom, když se jim to hodí. Západ se ka­ma­rádí se sta­rými au­to­kra­tic­kými režimy a k celému re­vo­luč­nímu dění se vy­ja­dřuje velice opa­trně. Egypt je spolu s Iz­ra­e­lem nej­větší pří­jemce ame­rické vá­lečné pomoci.

Světlo do celé věci vnáší vy­já­d­ření Noam Chom­skyho. USA po­stu­puje stejně jako už ně­ko­li­krát: snaží se udržet svého dik­tá­tora, co nejdéle, když už to není možné, obrátí list, usi­luje aby bylo za­po­me­nuto, že někdy byla proti těm hodným a na­ko­nec se snaží ob­no­vit starý režim s jinými tvá­řemi.


A potom v Egyptě vy­pnuli in­ter­net.

Nej­vět­ším ne­pří­te­lem kaž­dého to­ta­lit­ního režimu jsou in­for­mace, svo­bodné a nikým ne­kon­t­ro­lo­vané prou­dění in­for­mací. Nej­lépe to sa­mo­zřejmě vědí v Číně, kde se obehnali ob­rov­ským fi­rewallem; ale všechny to­ta­litní dělají v různé míře to samé. Cen­zu­rují in­ter­net a pro­vá­dějí roz­sáhlé online sle­do­vání. Podle wi­ki­pe­die mezi země pod do­hle­dem patří třeba Rusko, Tu­recko, Irán, Sa­úd­ská Arábie, Aus­trá­lie a další. A i Čechy spa­dají do zemí s čás­teč­nou cen­zu­rou.

V tomhle světle se jeví snahy ame­ric­kého se­ná­tora Lie­ber­mana, aby měl pre­zi­dent USA kill­switch, neboli vy­pí­nač in­ter­netu, jako velice ne­bez­pečné.


Na závěr jeden citát:

Those who make pe­a­ce­ful re­vo­lu­tion im­possi­ble will make vi­o­lent re­vo­lu­tion ine­vi­table.

JFK

Ak­tu­a­li­zace

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz