k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Sny cypherpunků

17. 3. 2014 (před 7 lety) — k47 (CC by)
CC by (via)

Když v roce 2014 po­slou­chám Aus­tina Hilla, jak v roce 2000 mluvil o - v té době už deset let sta­rých – snech Johna Gil­mora, padá na mě tíha a pocit zkla­mání. Co se za ty roky změ­nilo? Pře­kva­pivě málo.


Po­dí­vejte se na video a pak srov­nejte jeho slova se sou­čas­nou si­tu­ací. Zvlášť silně působí úryvek z před­nášky Johna Gil­mora Pri­vacy, Tech­no­logy, and the Open So­ci­ety:

What if we could build a so­ci­ety where the in­for­mation was never collec­ted? Where you could pay to rent a video wi­thout lea­ving a credit card number or a bank number? Where you could prove you're cer­ti­fied to drive wi­thout ever giving your name? Where you could send and re­ce­ive messages wi­thout re­ve­a­ling your phy­s­i­cal lo­cation, like an electro­nic post office box?

What if?

Tech­no­lo­gie pro tohle všechno exis­tuje už celé dekády, tak proč ji všichni ne­po­u­ží­váme dnes a denně? Proč ne­ži­jeme ve snech cypher­punků? Není to kvůli ne­zájmu spo­leč­nosti o hod­noty jako je sou­kromí, ano­ny­mita a svo­boda být po­ne­chán o samotě, ani kvůli ob­tí­žím po­třebné al­go­ritmy, pro­to­koly a kryp­to­gra­fii pře­tvo­řit ve funkční systém. Důvody jsou pro­za­ič­tější: jde jenom o peníze. Sou­kromí a ostatní hod­noty cypher­punků se ne­vy­platí. Ne pro nás, ale pro Fa­ce­book a po­dobné svině a celý ka­pi­ta­lis­tický systém, přesně tak, jak o tom mluví Dmytri Klei­ner:

… com­mu­ni­cation plat­forms are built by the profit motive and be­cause the profit motive requi­res the cap­ture of user data and user in­ter­action in order to turn into money. … The cen­t­ra­li­zation is requi­red be­cause you need cen­t­ra­li­zation to charge fees to collect data you can sell to push ad­ver­ti­se­ments, all these things require a cen­t­ra­li­zed in­frastructure, so Eben Moglen's pro­po­sal that it's simply a matter of wri­ting dis­tri­bu­ted tools and then people will stop using Fa­ce­book is in­correct.

Jak jsem už psal v článku Strach a hnus v Si­li­con Valley, tech­no­lo­gie nás nemůže spasit, pokud se sami ak­tivně ne­bu­deme chtít spasit. Ve finále nejde o otázku in­ter­netu, po­čí­tačů nebo di­gi­tální tech­no­lo­gie, ale o spo­le­čen­ský pro­blém a zá­le­ži­tost po­li­tiky v nej­čist­ším slova smyslu – po­li­tiké techné – správa obce. Mám dojem, že Austin Hill, stejně jako mnoho z nás, věřil, že jde jenom o otázku času a úsilí a vý­sle­dek se ne­vy­hnu­telně musí do­sta­vit. A možná právě to byl jeho a i naše osudná chyba.


If we do not build pri­vacy into these pro­to­cols, if we do not sup­port at the in­frastructure level the pri­vacy of our com­mu­ni­cati­ons, our iden­tity and our com­mer­cial transacti­ons, I be­lieve pri­vacy will be one of those things that we hear talked about re­mem­ber the good old days. It'll be so­me­thing that's talked about in me­mo­ries and old movies that will be so­me­thing that most chil­dren will not grow up to enjoy or even re­a­lize that it was a po­ten­tial and that's cer­ta­inly not the the kind of so­ci­ety I want to build.

We are not bu­il­ding the kind of so­ci­ety that John talked about twenty four years ago.

linx: Fre­e­net, Crypto-anar­chism, Cypherno­mi­con, Chan­ging Thre­ats To Pri­vacy From TIA to Google, The Death of Cash: The loss of ano­ny­mity and other dan­gers

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz