k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Sjednocení soc-netů

9. 6. 2008 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(soc-net je newspe­a­kový výraz pro so­ci­ální síť)

Chys­tám jeden in­ter­ne­tový pro­jekt – ur­či­tou online apli­kaci, které zatím říkám Sy­ner­gia, zatím jsem jenom v za­čát­cích, ve stádiu plá­no­vání, kres­lení di­a­gramů a tvorby spe­ci­fi­kace, co by to vlastně mělo umět. Ale kaž­do­pádně ta věc se bude do­tý­kat so­ci­ál­ních sítí. Jaké pře­kva­pení! Dneska se téměř všechno nazývá so­ci­ální sítí a všechno se točí kolem webu 2.0 a blogů a obsahu tvo­ře­ného uži­va­teli… bla­bla­bla. Řeči, jenom řeči. Dů­le­žité je co daná apli­kace umí.

Ale o tom nechci psát.

Lo­gicky jsem začal prů­zku­mem, jak to vypadá u kon­ku­rence (kolem toho slova si dejte opravdu hodně uvo­zo­vek) a re­gis­tro­val jsem se na různá blo­go­va­dla, soc-ne­tworky a web-dva-nula-něco-apli­kace a jediný dojem, který to ve mě za­ne­chalo je roz­tříš­tě­nost. Prostě ne­u­vě­ři­telný maglajz. Exis­tuje tu na­bídka asi mi­li­ardy služeb, které umož­ňují tu samou so­ci­ální in­ter­akci (další pa­ra­dox je, že nás aso­ci­ály z po­vo­lání to zase nějak extra ne­tan­kuje) a člověk se v tom nějak ztrácí, neví kam dřív skočit a kam se re­gis­tro­vat, když má nějaké ka­ma­rády na službě X, Y i Z. Na všech třech? A pak bude lítat jako spla­šený ze stránky na stránku a kon­t­ro­lo­vat, co se kde semlelo. Tohle je do­o­pravdy mor (do­volte mi další od­bočku: když jsem začal po­u­ží­vat RSS kanál, tak jsem měl na­jed­nou o něco víc času, pro­tože jsem ne­mu­sel pře­lé­tá­vat z místa n na místo n+1 a dívat se co je nového, ale pak se do­sta­vil efekt, kdy jsem do čtečky na­str­kal kdejaké blogy a bylo to zase v háji). Ta na­bídka je do­slova děsivá a mě na tom nejvíc chybí nějaké místo, kde by se tyhle služby po­tká­valy, jakýsi roz­cest­ník, který by ně­ja­kým způ­so­bem ku­mu­lo­val a sjed­no­co­val tu rozříš­tě­nost.

Vy­chá­zím z jed­no­du­chého pře­po­kladu: když chci udělat nějaký nový soc-net (což nechci), tak je ne­možné na­ver­bo­vat XY „čis­tých“ lidí, kteří zatím nejsou za­ple­teni do žádné sítě. Oni už někde prav­dě­po­dobně jsou, někde působí, někde blo­gují, někde twit­te­rují, někde jsou za de­vi­anty, někde mají svoji ksicht-knihu, jinde dělají čin­nost X a onde čin­nost Y. A tak nějak mě na­padlo, že by asi ne­chtěli dob­ro­volně opus­tit svoje staré a za­běhlé soc-nety a pře­su­nout se do mojí nové sítě (která je po­cho­pi­telně čistě hy­po­te­tická). A právě tady na­stou­pily myš­lenky na jakési sjed­no­cení, kdy by člověk v mé (ne­e­xis­tu­jící) síti řekl: jsem re­gis­tro­vaný tady, tady a tady a pak by tato místa byla spolu pro­vá­zaná. A tak nějak by mohlo vznik­nout ono sjed­no­cení.

Sa­mo­zřejmě by to nebylo tak tri­vi­ální, ale bylo by to po­třeba pod­po­řit ně­ja­kou tou tech­no­lo­gií, která by umož­ňo­vala ono spo­jení a sdí­lení napříč všemi soc-nety.

A jenom tak mi­mo­cho­dem: líbí se mi myš­lenky OpenIDOpenSo­cial. Tyto dvě tech­no­lo­hie by se mohly stát tím svatým grálem Ko­neč­ného Sjed­no­cení.


* 9. června 2008

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz