k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Plánované zastarání

27. 1. 2014 — k47 (CC by)

Plan­ned ob­so­lescence neboli plá­no­vané za­sta­rá­vání (ilu­stro­vané např. tady) je ve­d­lejší účinek a ne­vy­hnu­telný defekt trhů, hlavně těch kde nějaký hráč dosáhl oli­go­polu nebo mo­no­polu. Jde o způsob, jak do­nu­tit kon­zu­menty ke koupi i když by k tomu jinak neměli žádný důvod.


V sou­časné spo­leč­nosti je plá­no­vané za­sta­rání ne­vy­hnu­telné. Ka­pi­tá­lem na­vr­žený pro­dukt musí ne­vy­hnu­telně být in­fi­ko­vaný virem před­čas­ného za­sta­rání, pro­tože kdyby nějaká firma by na­vrhla pro­dukt, který by fun­go­val navěky, zni­čila by vlastní trh.

Na­proti tomu pro­dukt na­vr­žený ko­mu­nitně, v duchu peer-to-peer spo­leč­nosti, nemá důvod být takto omezen a může být na­vr­žen tak, aby vy­dr­žel co nejdelší dobu, dal se jed­no­duše opra­vit a mo­di­fi­ko­vat a cel­kově měl všechny vlast­nosti, kterým se sou­časní vý­robci hard­waru snaží za­me­zit. Ze­ptejte se Mi­chela Bau­wense, ten k tomu má co říct.

K tomu se váže po­známka Dmy­trie Klei­nera o trzích: Kdy­bychom měli ide­ální volný trh, kde je kon­ku­rence ne­ko­nečná, cena zboží by byla stla­čena až na vý­robní ná­klady a ka­pi­ta­lis­tická třída by ne­mohla exis­to­vat. Kdyby volný trh exis­to­val, ne­vy­hnu­telně by se zničil. To je jeden z důvodů, proč ka­pi­ta­lis­mus ne­ná­vidí kon­ku­renci a volný trh a vzkvétá jenom tam, kde se oběma slož­kám ne­do­stává.

Sou­časný trh není ani zda­leka ide­ální a když se budeme tvářit, že to není pravda a je do­sta­tečně dobrý, pak sou­časný stav působí tak trochu jako glo­bální im­pli­citní kar­te­lová dohoda.


PS: Ještě něco k tématu čtěte jak k po­vá­lečné eko­no­mice při­stu­po­valo Ně­mecko a jak Velká Bri­tá­nie a jak to do­padlo (před­po­slední od­sta­vec).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz