k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Pár srandovních skutečností o prasečí chřipce

21. 11. 2009 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Ok, za­čí­náme.

Hrozba pan­de­mie pra­sečí chřipky zase uká­zala, že náš strach je pře­hnaný. Zpo­čátku je vy­bi­čo­vaný médii, ta ale po čase ztratí zájem, pro­tože ne­chtějí re­fe­ro­vat o tom, že se pořád nic neděje. Vzpo­mí­nám si, že o prvním na­ka­že­ném člo­věku v ČR jsem se dočetl v no­vi­nách v ta­ko­vém mi­ni­a­tur­ním slou­pečku za­pad­lém někde v moři textu. Už to nebyla hlavní zpráva, nikoho to ne­za­jí­malo. Přesně tak by se mělo po­stu­po­vat. Žádná panika, pan­de­mie zmu­to­vané chřipky se přes naší ci­vi­li­zaci pře­va­lila už ně­ko­li­krát, ze­mřely tisíce a někdy i mi­li­ony lidí, ale jako celek jsme to pře­žili. Stejné to bude i teď, lidé budou umírat, ale ve finále se změní jenom málo.

Víte, proč in­di­áni umí­rali na nemoci do­ve­zené z Evropy? Pro­tože na ně jejich imu­nitní systém vůbec nebyl zvyklý. Vůbec. Ale zato my tady v Evropě jsme na chřip­kové viry zvyklí a pra­sečí chřipka je jenom další mutace chřip­ko­vého viru. To jenom pro za­čá­tek.

Když jsem pátral dál, na­ra­zil jsem na ně­ko­lik vy­lo­ženě sran­dov­ních sku­teč­ností ohledně téhle věci.

Za prvé: Stát má zásoby léků Ta­mi­flu a Re­lenza pro 2 mi­li­ony lidí dů­le­ži­tých pro chod státu (po­li­cisté, lékaři a sestry, ban­kovní úřed­níci, vojáci a po­li­tici), ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ Stát také na­kou­pil první vlnu oč­ko­vání pro milion lidí: zdra­vot­níků, ri­zi­ko­vých skupin (chro­nicky ne­mocní) a také asi 150000 osob nut­ných pro chod státu. Zase si vybral ty dů­le­žité. Já dů­le­žitý nejsem a pří­padně umřu. Co na­dě­láš.

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████


Jak se tedy bránit? Pro­boha, uvě­domte si je to jenom chřipka. Stačí si často mýt ruce, ne­o­li­zo­vat (si) špi­navé prsty, nejíst ne­my­týma rukama, vy­hý­bat se místům, kde je hodně lidí (MHD) atd. Vi­ta­míny, pra­vi­delný spánek a jídlo také po­mů­žou. To je to celé kouzlo, které udrží viry venku. Když už se do­sta­nou dovnitř, je čas na mo­derní me­di­cínu. Abyste se vy­hnuli pra­sečí chřipce, stačí se ne­cho­vat jako prase. To by mělo být nějaké motto.

A pokud jde o roušky, ty vám ne­po­mů­žou. Přesto jsem pro. Avšak jenom proto, že se mi líbí. Když v te­le­vizi vidíte Ja­ponce s rouš­kami, tak ti je nosí ze sluš­nosti, aby pří­padně ne­na­ka­zili ostatní a také proto, že neradi dý­chají svěží To­kij­ský vzduch. Každá me­t­ro­pole s více jak deseti mi­li­ony oby­va­teli ví o čisté vzdu­chu svoje.

Takže kdo na­ko­nec zví­tězí?

Je­do­značně Ho­f­f­mann–La RocheGla­xoS­mi­th­Kline – far­ma­ceu­tické spo­leč­nosti, které vy­rá­bějí an­ti­vi­ro­tika Ta­mi­flu a Re­lenza. Už teď je jasné, že vy­hrály, záleží na dalším vývoji pan­de­mie, který určí jak moc vy­hrají. GSK mimo jiné vyrábí i oč­ko­vací vak­cíny, takže vy­hrává na další frontě. Jenom si to uvě­domte: státy do re­zervy na­kou­pily mi­li­ony dávek léků a když během ná­sle­du­jí­cích let ne­vy­pukne žádná po­řádná pan­de­mie, lékům vyprší tr­van­li­vost a můžou se leda vy­ho­dit (ne­za­po­meňte ne­po­u­žité léčivo vrátit do lé­kárny). Ale ty léky jsou stejně pro­dány. A když pan­de­mie vy­pukne (což je prav­dě­po­dob­nější), pak to bude do­ko­nalý kšeft. Mi­li­ony ne­moc­ných, kteří chtějí svůj lék, mi­li­ony oč­ko­vání. Nád­hera.

██████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

Far­ma­ceu­tický prů­mysl je stejně za­jí­mavý. Za­chra­ňuje životy a tak nějak panuje vše­o­becné pře­svěd­čení, že oni jsou ti je­di­neční za­chránci, kterým jde jenom o naše dobro. Ani ná­ho­dou. Naše zdraví je jenom pří­jemný ve­d­lejší dů­sle­dek. Jde jim o prachy, stejně jako v ja­kém­koli jiném byz­nysu. A když není nějaká cho­roba do­sta­tečně vý­nosná, nemá eko­no­mický význam vy­ví­jet pří­slušný lék. Tak to chodí. Když one­moc­nět, tak ně­ja­kou po­pu­lární nemocí. GSK se do vývoje vak­cíny možná pus­tila proto, že její Re­lenza pro­hrá­vala s kon­ku­renč­ním Ta­mi­flu. Ale to už bych spe­ku­lo­val, ale otázka je: proč mají dva pro­dukty, které se vzá­jemně vy­lu­čují. A abyste si uvě­do­mili, o jak velký kšeft se jedná GSK má obrat 720 mi­li­ard korun a zisk 136 mi­li­ard, Roche má obrat 781 mi­li­ard korun a zisk do­konce 186 mi­li­ard. Pro srov­nání: příjmy stát­ního roz­počtu za rok 2008 do­sáhly 1064 mi­li­ard korun.

Hej, a co třeba trochu čísel

Trochu mor­bid­ních čísel. Během Špa­něl­ské chřipky v letech 1918 – 1920 ze­mřelo 20 – 100 mi­li­onů lidí. V té době byla svě­tová po­pu­lace menší než 2 mi­li­ardy, takže v nej­lep­ším pří­padě mohlo vymřít 1% lidské po­pu­lace v tom nej­hor­ším 5%. Žádná hezká čísla, ale pořád tu máme 95% – 99% pře­ži­vších. Navíc Špa­něl­ská chřipka vy­pukla po skon­čení 1. svě­tové války, kdy jí one­moc­něli hlavně vojáci ze­sláblí boji. Teď za sebou nemáme žádnou válku a za zády nám stojí léky, oč­ko­vání a celá mo­derní me­di­cína.

Jestliže pan­de­mie pro­pukne, která bude mít stejné pro­porce a vymře 1% – 5% svě­tové po­pu­lace, pak to bude zna­me­nat 68 – 340 mi­li­onů hrobů. ████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

A já se tak těšil.

**

PS: ███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████


Bez­o­styšně vy­kra­dené zdroje: tady, tudletajdlenc a možná ještě tohle.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz