k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Operation Payback - dodatek

20. 12. 2010 (před 9 lety) — k47 (CC by-sa)
CC by-nc-nd (via)

O Wi­ki­le­aks se toho na­psalo hodně. Jedni chtějí Assange mrt­vého, druzí ho osla­vují. Můj postoj k celé věci je ná­sle­du­jící: pravda nemůže být za­ta­jo­vána. A zvlášť pravda o tom, co v uta­jení dělají vlády států, které by měly jednat jménem svých občanů. Systém, kde občané nevěří svým za­stu­pi­te­lům nikdy nemůže fun­go­vat.


Určitě jste uhodli, že patřím k druhé jme­no­vané sku­pině. Do­konce by se dalo říct, že se stavím do ještě kraj­nější pozice jako kyber-anar­chista. Na in­ter­netu nemá být vůbec nic cen­zu­ro­váno nebo re­gu­lo­váno. Nikdo nemá právo říkat, co je na síti správné a co ne, to záleží jenom na kon­co­vém uži­va­teli. In­frastruk­tura in­ter­netu se nesmí stát ná­stro­jem něčí vůle, ta musí dělat jenom jediné: ne­o­me­zeně pře­ná­šet in­for­mace.

Pokud se stane, že in­ter­net je pro­střed­ní­kem v něčem ne­le­gál­ním, zničte zdroj, ne­snažte se za­tě­žo­vat in­frastruk­turu filtry, které sice způ­sobí, že ne­le­gálno nebude tolik vidět, ale ne­za­staví ho.

Ale zpátky k Wi­ki­le­aks a ná­sled­ným ope­ra­cím.

Za celou věcí po­cho­pi­telně stojí Ano­ny­mous. Nejde o hnutí s ně­ja­kými kon­krét­ními cíli, je to jenom masa lidí na in­ter­netu, kde nikdo nemá jméno ani tvář, jsou to ano­ny­mové, kteří chtějí svo­bodu, nebojí se a ještě do­ká­žou ra­ci­o­nálně myslet. Nemají žádnou vnitřní struk­turu, ale přesto do­ká­žou zor­ga­ni­zo­vat masivní DDoS útoky.

Yet, over time, this could really become so­me­thing re­sem­b­ling Flight Club where the group cre­a­tes better attack soft­ware, better pro­ces­ses, has he­i­gh­te­ned secu­rity, mem­ber­ship vet­ting, and even­tu­ally their own go­ver­n­men­tal structure.

Zá­bavné je, jak médii ozna­čují akce v rámci Ope­race Pa­y­back za hac­ker­ské útoky a přitom na nich není nic, co by se aspoň nějak po­do­balo hac­ko­vání. Jde o jed­no­du­ché za­pla­vo­vání ser­verů po­ža­davky – Dis­tri­bu­ted Denial of Ser­vice.

Další za­jí­ma­vostí je, že se celé ope­race účastní pou­hých ně­ko­lik tisíc lidí. Pro úspěšný útok na Po­st­Fi­nance sta­čilo pár stovek lidí. A teď si před­stavte, jakou by mohli roz­pou­tat bouři, kdyby se do akcí za­po­jily sta­ti­síce anonů.

Reakce ně­kte­rých vlád­nou­cích špiček byly a stále jsou ne­smy­slně vy­hro­cené až hys­te­rické. Viz tady. Skoro to vypadá, že se na obzoru rýsuje nová vlna Mc­carthismu v USA. Viz:

John Kerry … po­ža­duje, aby byl zákon změněn tak, aby podle něho mohl být Assange stíhán. Na mysl mu ne­při­chází, že nelze zákon změnit a zpětně podle něho někoho stíhat.

Všichni mluví, že lidé z Wi­ki­le­aks těžce po­ru­šili zákony, aniž by zmí­nili jaké. Ně­kteří lidé z Ame­rické vlády ne­hledí na zákony a chtějí Wi­ki­leks zrušit jed­no­duše proto, že se jim nelíbí co dělá, což jenom po­tvr­zuje Assan­gova slova, že vlády jako ta ame­rická se staly au­to­kra­tic­kými kon­spi­ra­cemi (mmch. tento článek sku­tečně do­po­ru­čuji pře­číst, ob­jas­ňuje Assan­govu hlubší mo­ti­vaci). Pokud by byla Wi­ki­le­aks ofi­ci­álně ozna­čena za te­ro­ris­tic­kou or­ga­ni­zaci, zna­mená to, že takhle může být ozna­čeno úplně všechno, co se vlád­noucí elitě zrovna nelíbí.

Ná­sle­du­jící citace po­chází z článku Wi­ki­le­aks and the Long Haul:

The key, though, is that de­mo­cra­cies have a pro­cess for cre­a­ting such re­st­ricti­ons, and as a ci­ti­zen it sic­kens me to see the US trying to take short­cuts. The lea­ders of Mya­n­mar and Be­la­rus, or Thai­land and Russia, can now rightly say to us “You went after Wi­ki­le­aks’ domain name, their hos­ting pro­vi­der, and even denied your ci­ti­zens the abi­lity to re­gis­ter pro­test through do­nati­ons, all wi­thout a warrant and all tar­ge­ting over­seas en­ti­ties, simply be­cause you de­ci­ded you don’t like the site. If that’s the way go­ver­n­ments get to behave, we can live with that.”

++ další věci, které stojí za pře­čtení

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz