k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nepochopení problému

25. 2. 2010 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)
CC by-sa (via)

Když někdo ne­po­chopí pro­blém, je to vždycky blbý. Když ho ne­po­chopí soud, je za­dě­láno na pro­blém.


Z po­slední doby na nás přímo křičí dva roz­sudky vy­ne­sené soudci, kteří ne­po­cho­pili. Prvním pří­pa­dem je Ital­ský soudce, který roz­hodl, že dva hla­vouni z Googlu půjdou za katr proto, že ne­za­brá­nili, aby na Google Video bylo nahrán záznam šikany dítěte po­sti­že­ného au­tis­mem. Sa­mot­nému se mi nechce věřit, co vlastně píšu, takže znova-a-pomalu: Pro­vo­zo­va­tel služby je podle ital­ského soudu zcela zod­po­vědný za veš­kerý obsah vlo­žený uži­va­teli této služby a to do­konce na­to­lik, že musí pre­ven­tivně za­brá­nit vlo­žení jak­koli škod­li­vého obsahu. Je snad pošta zod­po­vědná za všechny do­ru­čené dopisy? Je spe­dice zod­po­vědná za vše­chen pře­vá­žený náklad? Je Ře­di­tel­ství silnic a dálnic zod­po­vědné za auta, která jezdí na jejich ko­mu­ni­ka­cích? Ne. Tři zmí­něné pří­klady se týkají in­frastruk­tury, která není zod­po­vědná za pří­padné ne­le­gálno, které přes ni pro­téká. Všechny video-ser­very a mezi nimi i zmí­něný Google Video patří mezi in­frastruk­turu in­ter­netu, jsou to jenom dráty kte­rými proudí naše videa. In­frastruk­tura nemůže být zod­po­vědná.

Za­brá­nit po­dob­ným in­ci­den­tům je možno jenom je­di­ným způ­so­bem: zavést ploš­nou pre­ven­tivní kon­t­rolu. Jinak to není možné. Každé video musí být před zve­řej­ně­ním zkon­t­ro­lo­váno, jestli ne­ob­sa­huje něco zá­vad­ného. A když ne, teprve pak může být zve­řej­něno v našem bez­peč­ném a útul­ném in­ter­netu.

Proč? Je tohle sku­tečně to, co chceme? Koho a před čím vlastně ital­ské soudy chrání? Co zís­káme a co ztra­tíme?

Roz­su­dek a jeho im­pli­kace ne­dá­vají smysl. Obě­tu­jeme mnoho a zís­káme ne­sku­tečně málo. Mnohem lepší je na­bíd­nout více svobod s tím, že svět není do­ko­nalý a občas budeme řešit pro­blémy. Je to lepší, než trvat na ná­sil­ném vy­tvo­ření ide­ál­ního světa a všechny možné pro­hřešky prin­ci­pi­álně zne­mož­nit. In­ter­net nikdy nebude zcela bez­pečné místo. To se ne­stane. Musíme jenom vy­tvo­řit ro­zumný kom­pro­mis, mezi tím, co obě­tu­jeme a co zís­káme.

Zmí­něný soudce zcela ne­po­cho­pil ži­vel­nou a těžko kon­t­ro­lo­va­tel­nou povahu in­ter­netu.

Další věc: mě na celé pří­hodě mi vadí, že jde právě o kripla po­sti­že­ného au­tis­mem nebo Dow­no­vým syn­dro­mem (zdroje se roz­chá­zejí). Tohle je pěkná ukázka zne­u­ží­vání jeho ne­bla­hého po­sta­vení. S ši­ka­no­va­ným kri­plem lidi vždycky více sou­cítí.

Další kauzou je roz­hod­nutí soudu, že Ra­pid­share musí fil­tro­vat knižní tituly. Ně­ko­lika kniž­ním vy­da­va­te­lům se po­da­řilo získat před­běžné opat­ření, že Rapid musí mo­ni­to­ro­vat, co se na­hrává a za­me­zit uplo­adu každé ze 148 knih ci­to­va­ných v žalobě. Knihy se vůbec ne­smějí na jeho ser­very dostat. V pod­statě jde o to samé v bledě modrém. Aby byly na­pl­něny před­stavy soudů, musí se zavést plošná kon­t­rola a sle­do­vání a ani pak není výhra za­ru­čena. Stačí jenom za­heslo­vaný archiv, co když ob­sa­huje ně­ja­kou knihu? To nelze zjis­tit a Rapid si těžko může do­vo­lit ris­ko­vat pokutu 250.000 euro. Má smazat všechny za­heslo­vané ar­chivy?

A zase: kdo co získá a kdo co ztratí? Ně­ko­lik kniž­ních vy­da­va­telů bude mít te­o­re­ticky o něco vyšší zisky, mi­li­ony uži­va­telů Rapidu a in­ter­netu vůbec budou mít na krku další pro­blém a další ome­zení.

Za zmínku ještě stojí vy­já­d­ření lidí z Rapidu: „Au­tor­ské zákony byly vy­tvo­řeny pro svět fy­zic­kých pro­duktů, kde ochrana ne­ko­li­duje s právem na sou­kromí mi­li­ónů lidí. Ve světě in­ter­netu ta­ko­váto pre­ven­tivní kon­t­rola na­hrá­va­ných sou­borů vede k po­ru­šo­vání ochrany osob­ních dat mo­ni­to­ro­vá­ním sou­kromé ko­mu­ni­kace lidí, kteří nebyli ob­vi­něni z pro­vá­dění něčeho špat­ného. Je po­třeba dis­ku­to­vat o rov­no­váze mezi ochra­nou au­tor­ských práv a ochra­nou osob­ních dat.“

Na­ko­nec ještě jedno ne­po­cho­pení pro­blému ano­ny­mita in­ter­netu. Autor článku vůbec netuší v čem je jádro pudla a stě­žuje si na mi­no­ritní (ale otravný jev) ano­nym­ního ko­men­to­vání, které dis­ku­té­rům dodává sílu. I když se uplatní ci­to­vaná vize Webu 3.0 a jakési elek­tro­nické ob­čanky, in­ter­net bude pořád ano­nymní.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz