k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Nemůžeme se bránit donekonečna...

6. 2. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by-sa)
CC by-sa (via)

Ve čtvr­tek se v Praze konal pro­test proti při­jetí dohody ACTA, kte­rého se zú­čast­nilo přes 3000 lidí. Zá­stupci ně­ko­lika po­li­tic­kých stran buď osobně nebo pro­střed­nic­tvím tis­kové zprávy při­slí­bili, že udě­lají, co mohou, aby dohoda ne­pro­šla. Pro­testy proti dohodě se konaly po celé Evropě, Polsko po nátlaku svých občanů po­za­sta­vilo ra­ti­fi­kaci dohody, Slo­vin­ský vel­vy­sla­nec se omlu­vil za to, že v Ja­pon­sku dohodu po­de­psal, glo­bální petice proti ACTA zís­kala přes 1.700.000 pod­pisů.

Všechno na­zna­čuje tomu, že tuto bitvu vy­hra­jeme a své online svo­body před Velkým Ob­sa­hem ob­há­jíme. Skoro se zdá, že pro­ten­to­krát je naše výhra nad starým a zlým ne­vy­hnu­telná.

Pro­ten­to­krát.


Ale co příště? Co se stane, až se za rok nebo dva roky objeví další dohoda, další zákon, který bude chtít ještě o trochu víc a ve kterém bude zase o něco méně místa pro naše online svo­body? Budeme muset zase pro­tes­to­vat, po­de­pi­so­vat petice, psát svým za­stu­pi­te­lům, budeme muset zase vyjít do ulic? A pak zase a zase? Budeme se muset do­ne­ko­nečna bránit útokům na naše svo­body?

A co se stane, až tím budeme příliš ot­rá­vení a una­vení? Ne­mů­žeme se bránit do­ne­ko­nečna. Na rozdíl od našeho „ne­pří­tele“, nás za to nikdo ne­platí a chceme se hlavně vě­no­vat vlast­ním ži­vo­tům. Bude den, kdy nám dojde síla vzdoru, dnem kdy pro­hra­jeme, dnem kdy ztra­tíme svo­bodu na in­ter­netu a pro­tože in­ter­net je síť protkaná celou naší spo­leč­ností i svo­bodu jako ta­ko­vou?

Jediný způsob, jak za­brá­nit aby ten den nikdy ne­na­stal, je získat re­pre­zen­taci v po­li­tice. Zvolit naše strany, které za nás budou bo­jo­vat, které budou hájit naše online práva. Ne proto, že je k tomu pře­svěd­čili lidé v uli­cích nebo masové online pro­testy, ale proto, že jsou na těchto hod­no­tách za­lo­ženy a dbají o ně – mladé strany, ne­za­mo­řené ka­ri­ér­ními po­li­tiky, ale lidmi s hla­vami plnými ideálů.

Když naše myš­lenky budou znít na všech mís­tech, od in­ter­ne­to­vých dis­kuzí až po nej­vyšší místa v po­li­tice, bude další ACTA za­sta­vena už v zá­rodku a žádná další ne­vznikne. Jedině tak nikdy ne­pro­hra­jeme.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz