k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Místo, kam disky odcházejí umřít

13. 8. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc-nd (via)

Takové místo sku­tečně exis­tuje a na­chází se uvnitř mého po­čí­tače.

Jenom za po­slední rok mi chcíply už tři pevné disky & to už pře­stává bejt vtipný.


Chro­no­lo­gicky:

Téměř na den přesně před rokem pro­běhla Ope­race DELETE FUC­KING EVE­RY­THING, kdy se mi od­po­rou­čel do věč­ných lovišť první disk. Ná­sledná obnova a re-in­sta­lace Ubuntu na můj im­po­tentní po­čí­tač (který neměl žádnou CD/DVD me­cha­niku a od­mí­tal bo­o­to­vat z USB) se po­do­bala stavbě modelu lodě v lahvi (jenom s mnohem více na­dáv­kami).

Letos 26. čer­vence mi pak umřel další disk (1.5TB Wes­tern Di­gi­tal green, kdyby to někoho za­jí­malo). Nej­lepší na tom bylo, že disk byl re­la­tivně nový (možná něco přes půl roku) a skoro nic se s ním nedělo. Celou dobu na něm jenom ležely zálohy, se kte­rými se skoro ne­hý­balo.

No a včera mi umřel další disk, který jsem koupil krátce před loň­skou ha­vá­rií a od chvíle, co jsem ho při­po­jil, se ne­pře­stal točit. A to do­slova: po­čí­tač jsem nikdy ne­vy­pí­nal a na tomto disku běžel archiv cha­n­mi­neru (jehož da­ta­báze během té doby do­sáhla hra­nice 100GB).

Zá­lo­ho­vání je člo­věku k ničemu, když mu ode­jdou data a zá­ro­veň i jejich záloha.

Na­štěstí jsem pár dní před tím koupil dva ser­ve­rové disky na které jsem rsync­nul to nej­dů­le­ži­tější. Takže si­tu­ace není zas tak černá. Prav­dě­po­dobně ztra­tím nějaká po­družná data, ale za měsíc si na ně ani ne­vzpo­menu a vůbec ne­bu­dou mi chybět.

Ale víte, co je nej­za­jí­ma­vější? Mě je to jedno.

Úplně jedno.

Do­konce si při­pa­dám o něco vol­nější.

To, co jsem sku­tečně vy­tvo­řil (tedy na­pro­gra­mo­val, napsal, vy­pho­to­sho­po­val), se po­ho­dlně vejde na fla­shku. A zbytek? Čert to vem. Bylo by pěkné všechno ucho­vat ad in­fi­ni­tum, ale data ne­vy­hnu­telně umí­rají.


Po­u­čení:

  1. Disky se­lhá­vají
  2. Od tohoto dne až do sko­nání světa si budu ku­po­vat disky po dvo­ji­cích. Jeden bude mít živá data a druhý bude jeho přes­nou kopií. Disky nejsou zase tak drahé.
  3. Zkrá­tit fronty. Když na něčem dělám, neměl bych si to ne­chá­vat of­fline moc dlouho. Jak řekl Linus Tor­valds: „Only wimps use tape backup: real men just upload their im­por­tant stuff on ftp, and let the rest of the world mirror it“.
  4. Di­gi­tální stříd­most není od věci
  5. rsync je jediný a pravý bůh
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz