k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kdo nečte s námi, čte proti nám

30. 4. 2013 (před 8 lety) — k47 (CC by)
CC by (via)

A jinak? Na stará kolena jsem začal chodit do knihovny. „Pro­boha proč?“ ptá se zdě­šený čtenář. Hlavně kvůli knihám.


Mám po­měrně dlouhý seznam knih, které bych si chtěl pře­číst a po­tažmo i jejich elek­tro­nické verze, ale ne­vlast­ním žádnou čtečku e-knih a jak všichni víme, čtení dlou­hých textů na mo­ni­toru stojí za suché psí lejno. Buď si můžu koupit čtečku za X nebo roční prů­kazku do knihovny za 150 korun a ve všech lid­stvu zná­mých vesmí­rech je X mno­ho­ná­sobně větší než oněch 150.

A moje malá spe­ku­lace: teď na trhu exis­tují čtečky s e-in­kous­tem, které jsou určené na čtení knih a čte se z nich skvěle. Sta­bilní obraz, žádné pod­sví­cení a hlavně žádné roz­pty­lo­vání. Je to jed­no­úče­lové za­ří­zení, které se ani ne­po­kouší na­bíd­nout něco navíc. Pak přijde kon­ku­rence a řekne: udě­láme to samé, ale lepší. A na tomhle novém za­ří­zení si budete moct pře­číst maily, trochu si za­sur­fo­vat na vlnách in­ter­netu, s ba­rev­ným LCD dis­ple­jem by se dalo i nějaké to video a apli­kace. Hlavně ne­smíme za­po­me­nout na apli­kace. A na­jed­nou máme z jed­no­du­ché čtečky mul­ti­me­di­ální tablet, který je k prask­nutí narvaný roz­ptý­le­ním a vůbec se nehodí na čtení.

Začali jsme se za­ří­ze­ním, na kterém se skvěle čte a po­stup­ným vy­lep­šo­vá­ním jsme ho zcela zni­čili. Takže, když budou k dis­po­zici jed­no­du­ché jed­no­úče­lové čtečky a jejich „vy­lep­šené“ va­ri­anty, kdo by se zdr­žo­val s kla­sic­kou čteč­kou? Takže tady bude hro­mada za­ří­zení, které by měly být také-čtečky, ale čtení na nich stojí za de­hyd­ro­vané výkaly zvířat rodu canis. Vý­sle­dek: z kla­sic­kých knížek se vždycky bude dát číst na­prosto suprově. Jejich význam po­klesne, ale nemusí se zcela vy­tra­tit. Zatím.

A nebo se jsem taky na­prosto vedle.

A nebo patřím do ná­zo­ro­vého ghetta, když si tisknu i všechny papery, aby se mi lépe četly.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz