k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Informační infrastruktura

28. 6. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(aneb proč pro­vo­zo­va­telé torren­to­vých trac­kerů nemají být zod­po­vědní za obsah na svých strán­kách)

Svět se změnil.

Toto la­ko­nické kon­sta­to­vání v sobě po­sti­huje celou kom­pli­ko­va­nou pravdu sou­čas­nosti. Nejvíc ze všeho se změ­nila tech­no­lo­gie. Přišel in­ter­net a způ­so­bil, že oka­mžitý pří­stup ke všem mys­li­tel­ným in­for­ma­cím bereme jako sa­mo­zřej­most. Naše ge­ne­race vnímá in­for­mace jako vzduch nebo vodu, jsou ne­zbytné, jsou všude kolem, každý je může podle chuti kon­zu­mo­vat. Toho čás­tečně pla­tilo i dříve v době před in­ter­ne­tem, v době tiš­tě­ných médií a te­le­vize. In­for­mace tady byly, také. Ale in­ter­net a mo­derní ko­mu­ni­kační pro­středky zá­sadně změ­nily mož­nosti pu­b­li­kace. Kdysi dávno se musel člověk, aby mohl pu­b­li­ko­vat a aby ho bylo slyšet, dostat do novin, po­de­psat smlouvu s knih­kup­cem, po­pří­padě hu­deb­ním vy­da­va­te­lem nebo se nějak vklí­nit do te­le­vize. Nebylo to lehké. Míst, kde se tvo­řila kul­tura bylo re­la­tivně málo a aby se člověk mohl za­po­jit do tohoto ko­lo­toče, musel projít přes strážce brány. Musel se jim za­lí­bit.

In­ter­net tohle všechno změnil. Dnes může každý z nás začít pu­b­li­ko­vat, tvořit a svoje dílo šířit mezi lidmi. In­ter­net nám dal pro­středky a in­frastruk­turu, která může do­ru­čit naše dílo ko­mu­koli na pla­netě. Každý z nás může na­to­čit vlastní klip nebo zre­mi­xo­vat cizí ma­te­riál a dát ho na You­Tube a nemusí se snažit dostat do te­le­vize, každý může začít psát po­vídky nebo od­borné články a šířit je pro­střed­nic­tvím svého blogu a nemusí se motat kolem knih­kupců nebo se snažit stát se do­pi­so­va­te­lem ně­ja­kého deníku. Pu­b­li­ko­vat je jed­no­du­ché jako nikdy dřív.


Nej­dů­le­ži­tější slova mi­nu­lého od­stavce jsou: každý z nás. Člověk může začít tvořit a pu­b­li­ko­vat a ani nemusí mít talent v tom směru nebo ja­ké­koli před­po­klady, které za­ru­čují kva­litní vý­sle­dek, ale je to tak snadné, že to stejně zkusí. Stačí vy­pl­nit ko­lonku email, heslo, opsat Cap­t­chu a je tam. Může pu­b­li­ko­vat. Je to ne­u­vě­ři­telně snadné.

Tyto mož­nosti, které přišly s novou tech­no­lo­gií, mění náš svět a už se na něj ne­mů­žeme dívat op­ti­kou sta­rých po­řádků. Ne­mů­žeme vnímat You­Tube jako te­le­vizi, blo­go­sféru jako takové větší noviny, torren­tové trac­kery a Ra­pid­Share jako – já nevím co – vi­deo­půj­čovnu, na­pří­klad. Ale není to pravda. Na­stu­pu­jící tech­no­lo­gie ra­di­kálně změ­nila poměry ve světě di­gi­tální dis­tri­buce a stvo­řila de­cen­t­ra­li­zo­vaná média, kde ne­roz­ho­duje žádná re­dakce nebo rada. Není to nutné ani možné, pro­tože tvůrci v tomto pří­padě nejsou oni, ale my všichni a nás je zkrátka příliš mnoho. Není správné na­hlí­žet na in­ter­ne­tové služby jako na mo­no­li­tické a přísně kon­t­ro­lo­vané sub­jekty, ale jako na in­frastruk­turu. In­ter­net sám je jenom gi­gan­tická in­frastruk­tura dis­tri­bu­u­jící in­for­mace. Když si vlo­žíme rov­nítko mezi in­frastruk­turu a tyto druhy webů, kte­rými proudí obsah tvo­řený uži­va­teli, musí být jasné, že nová média by neměla být hlí­dána a kon­t­ro­lo­vána jako ta stará. Ne­mů­žete kon­t­ro­lo­vat pro­vo­zo­va­tele, ale uži­va­tele.

Podle zmí­něné logiky je You­Tube in­frastruk­tura pro pu­b­li­kaci videí, Torrent in­frastruk­tura pro šíření obec­ných dat atd. Není to nic víc. Jenom ná­stroj dis­tri­buce.

A teď otázka: má být pro­vo­zo­va­tel in­ter­ne­tové služby zod­po­vědný za to, co udě­lají její uži­va­telé (tedy lidé nijak ne­sou­vi­se­jící se sa­mot­nou služ­bou)? Měl by být You­Tube ža­lo­ván za to, že tisíce uži­va­telů po­ru­šují jeho pro­střed­nic­tvím au­tor­ská práva? Měly by být ža­lo­vány torren­tové trac­kery za to, co se­e­dují jejich uži­va­telé?

S při­hléd­nu­tím, že tyto služby mají v sou­časné tech­no­lo­gické re­a­litě cha­rak­ter in­frastruk­tury a k tomu, že uži­va­telé nejsou za­měst­náni u pří­slušné služby, pak ne. Oni jsou ne­vinní, oni jenom vlastní in­frastruk­turu, která může být po­u­žita mnoha růz­nými způ­soby.

Je ma­ji­tel ve­řejně pří­stupné cesty vinen, když se na této cestě stane vražda, auto pře­jede člo­věka nebo tam do­chází k pro­deji drog nebo upi­rá­tě­ných Blu-ray? Není. Na tu cestu se může dostat příliš mnoho lidí, kteří nemají žádnou spo­ji­tost s jejím ma­ji­te­lem. Oni tam prostě jenom jdou, pro­tože jim nic ne­brání.

To je pod­stata věci. Nová tech­no­lo­gie změ­nila svět a dal nám nové mož­nosti které ne­mů­žeme hod­no­tit pomocí sta­rých po­řádků. Si­tu­ace se změ­nila a je po­třeba se jí při­způ­so­bit.

Ne­ří­kám, že by se mělo nad po­ru­šo­vá­ním zákonů jen máv­nout rukou. To ne. Jenom je špatné trestat po­sky­to­va­tele služeb, ale je třeba najít pravé viníky, ty tisíce jed­not­livců, kteří sku­tečně po­ru­šují zákon. To je jediná správná cesta. Je sa­mo­zřejmě mnohem těžší vy­sto­po­vat kaž­dého jed­not­livce, než si vy­ti­po­vat ně­ko­lik hnízd a ty vy­pá­lit, ale je to jediný správný pří­stup.


PS: V sou­vis­losti s ne­dáv­nou ža­lo­bou, která byla podána na fi­le­hos­ting Ra­pid­share, mě na­padla ještě další věc: Kdyby byl každý pro­vo­zo­va­tel in­frastruk­tury od­po­vědný za uži­va­tel­ská data, která leží na jeho dis­cích a musel by na­sa­dit fil­tro­vání, aby tomuto za­me­zil, pak by to byla ne­u­vě­ři­telná zátěž pro kaž­dého, kdo chce něco po­dob­ného rozjet. Šlo by o ob­těž­kání in­frastruk­tury pro­blémy, kte­rými by se vůbec neměla za­bý­vat.

Navíc, kdo říká, že se or­ga­ni­zace hájící zisky zá­bav­ního prů­myslu za­staví u Ra­pid­share a torren­to­vých trac­kerů a ne­za­ú­točí na všechny body, kudy mohou pi­rát­ská data prou­dit, aby za­me­zili průtok těchto dat. Pak by byli všichni IPS nebo třeba NIX ob­těž­káni stej­nou po­vin­ností. Logika je stejná – někde se mohou vy­skyt­nout ne­le­gální data a to není pří­pustné.

Kdyby se jim to po­vedlo, pak bychom do­o­pravdy za­sta­vili pi­rát­ství, ale za jakou cenu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz