k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Google je Zlo

16. 1. 2010 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pro­hlá­sil jsem Google za svého ne­pří­tele.

Po­dí­vejte se na to takhle: Google má vlastní vy­hle­dá­vač, má vlastní pro­hlí­žeč Chrome, něco jako ope­rační systém Chrome OS, ope­rační systém na mobily An­droid, free mai­lo­vou schránku Gmail, re­klamní systém Ad­Sense, RSS službu Fe­ed­Bur­ner, online kan­ce­lář­ský balík Google Docs, online ka­len­dář/diář/plá­no­vač, video server You­Tube, mapy, video-hos­ting Picasa, IM Google Talk, blogo-server Blo­gger, RSS čtečku Google Reader, službu pro pro­zra­zení ak­tu­ální polohy La­ti­tude, so­ci­ální něco Friend Con­nect, wiki/en­cy­klo­pe­dii Knol, soc-net Orkut, Wave, měření ná­vštěv­nosti Ana­ly­tics a ne­dávno spus­til vlastní DNS server. Co je na tom špatně? Nic. Pokud chcete, můžete žít v krás­ném Google světě, je to vaše volba. Ale uvě­domte si, co o vás google ví: zná vaše maily, ví co na síti hle­dáte, na jaká se díváte videa, jaké píšete do­ku­menty, jaké ode­bí­ráte RSS kanály, jaké fotky si uklá­dáte do jeho ga­le­rií a pomocí La­ti­tude do­slova zná vaši polohu. Služba Ana­ly­tics je na­sa­zená na mnoha strán­kách a na každé z nich si ukládá sle­do­vací cookie, takže může sle­do­vat pohyb vaší IP adresy napříč in­ter­ne­tem a pokud se svě­říte do péče jeho DNS, bude znát každý server, který jste na­vští­vili. Není toho trochu moc?

Možná jsem sta­ro­mi­lec, ale možná taky člověk, který má ještě funkční mozek a ne­ne­chá se unášet trendy (a dneska frčí cloud, ať už to zna­mená cokoli). Pro mě je zkrátka sou­kromí něco velice dů­le­ži­tého a v sou­sloví moje data dávám důraz na slovo moje. Ne­sou­hla­sím s vý­ro­kem Erica Schmi­dta – CEO googlu, který pro­hlá­sil něco ve stylu: Ten, kdo se nemá za co stydět, nemá co skrý­vat (viz The Re­gis­ter). Dává to smysl jenom do chvíle, něž se nad tím za­mys­líte po­druhé: pan CEO im­pli­kuje, že pokud chcete něco skrý­vat, musí to být něco špat­ného, ne­le­gál­ního nebo ne­mo­rál­ního. Kurva, jsem sám, kdo se ne­stačí divit? Co když chci skrýt svoje sou­kromí jed­no­duše pro­tože můžu, pro­tože do toho nikomu nic není. Je snad tohle ra­ci­o­nální myš­lení po­va­žo­váno za sta­ro­módní? Byla snad za­ve­dena spo­le­čen­ská norma, která dik­tuje pre­sumpci viny?

**

Abych jenom ne­mlu­vil do větru a něco udělal, nechal jsem ve své Opeře blo­ko­vat na­pros­tou vět­šinu reklam, ja­vascripty vlez­lých služeb ve style Ana­ly­tics, sle­do­vací cookie a všechno tohle smetí (což má navíc ten po­zi­tivní efekt, že se stránky na­čí­tají rych­leji). Místo Googlu vy­hle­dá­vám na Yahoo, Bingu nebo na Se­znamu, po­u­ží­vám OpenDNS, na You­tube nejsem skoro nikdy při­hlá­šen, po ruce mám ne­u­stále ně­ja­kou webo­vou Proxy. Zkrátka jsem udělal pár kroků, abych za sebou za­ne­chá­val méně vir­tu­ál­ních stop. Za­jí­mavé na tom je, že jde sku­tečně o drob­nosti, které mě nijak ne­o­me­zují, ne­cho­vám se vý­razně jinak než před­tím, ne­mu­sím něco pořád řešit. Jenom jsem více ano­nymní. Vím, že i přesto za sebou za­ne­chám spoustu stop, ale teď už ne­patří jedné jediné firmě.

**

Další úrovní za­hla­zo­vání stop je TOR nebo VPN.

**

Logo za­půj­čeno odsud (li­cen­co­váno pod CC by-nc).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz