k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Drogy & alkohol 2.0

26. 7. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by-sa)

Pře­mýš­lel jsem o ně­ko­lika věcech tý­ka­jí­cích se drog a zne­na­dání na mě vy­sko­čil tenhle článekono je to pravda.


jednom TED talku se řečník letmo zmínil, že se v bu­doucnu změní způsob pro­dukce drog. Ne­bu­dou se vy­rá­bět z rost­lin, ale z ko­lo­nií bak­te­rií, do nichž se im­plan­tuje gen, který bude pro­du­ko­vat ob­rov­ské množ­ství mor­finu, THC, de­ri­vátů ky­se­liny ly­ser­gové nebo ja­ké­koli jiné látky (v od­ka­zo­va­ném článku zmi­ňují po­u­žití silami dobra pro výrobu léků). I když to řečník pre­zen­to­val jako výhled vstříc straš­livé bu­douc­nosti, podle mě jde o skvě­lou zprávu. Proč?

  1. Zákony za­ka­zu­jící držení drog ztratí smysl.
  2. Zcela zmizí dro­gová kri­mi­na­lita.

Jde přece o pouhé bak­te­rie. Stačí si někde sehnat zá­ro­dek ko­lo­nie a mno­žení se po­stará o zbytek. A pokud bude levně do­stupná tech­no­lo­gie domácí syn­te­ti­zace genů, bude možné si stáh­nout mor­fi­nový gen z in­ter­netu, syn­te­ti­zo­vat si ho doma a re­tro­vi­rem ho vpra­vit do oby­čej­ných kva­si­nek. A to hlavní: Bude to moct dělat každý prak­ticky za­darmo, neje­nom dro­gové kar­tely. Pro­tože výroba bude velice levná, droga ztratí hod­notu a zmizí ne­ga­tivní spo­le­čen­ské dů­sledky. Feťák nebude muset krást, aby sehnal prachy na další dávku. Může si skoro za­darmo vy­ro­bit vlastní, nemusí od nikoho ku­po­vat a veš­kerý dro­gový byznys se složí jako do­me­ček z karet.

Jak psal Burrou­ghs v Nahém Obědě: „Pokud chceme zničit dro­go­vou py­ra­midu, musíme začít se zá­kla­dem py­ra­midy: nar­ko­ma­nem z ulice a pře­stat don­ki­chot­sky útočit na ty lepšíc nahoře.“


Další věc, která mi přišla na mysl (čás­tečně v sou­vis­losti s De­signer drug) byl způsob návrhu nových che­mi­ká­lií/léků/drog, kdy vy­tvo­říme kom­pletní po­čí­ta­čový model lid­ského me­ta­bo­lismu, a pak do něj za­čneme sypat vy­ge­ne­ro­vané che­mi­ká­lie a model nám řekne jak bude tělo re­a­go­vat. Takhle můžeme ob­je­vit vele-účinné léky nebo jiné látky s ne­če­ka­nými účinky. V jedné po­vídce (na kterou přijde řada poz­ději) takhle ob­je­vili analog al­ko­holu, který je 4× sil­nější, ale tělo se ho 4× rych­leji zba­vuje.

A hele ve zmí­ně­ném článku vědci vy­tvo­řili kom­pletní model jedné velice jed­no­du­ché bak­te­rie.

Inu, už se těším až si dám Mar­tini ze syn­te­tic­kého al­ko­holu, který nemá žádné ve­d­lejší účinky.


Future is so bright we need fuc­king sun­glas­ses.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz