k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Drahá Velká Británie, táhněte do hajzlu!

17. 8. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by-sa)
CC by (via)

A je to tady! Další krok blíž k po­li­cej­nímu státu Evropa.

Velká Bri­tá­nie chce mít právo v pří­padě ci­vil­ních ne­po­kojů vy­pnout so­ci­ální sítě. Ar­gu­men­tují tím, že právě so­ci­ální sítě byly po­u­žity pro or­ga­ni­zaci ne­dáv­ných ra­bo­vání.


Jak všichni víme, cesta do pekel je dláž­děna dob­rými úmysly a tohle je jeden z nich. Na první pohled může pro mnohé vy­pa­dat ro­zumně, ale ve sku­teč­nosti ote­vírá pan­do­řinu skříňku: nabízí další mož­nosti jak kon­t­ro­lo­vat in­ter­net a tedy re­gu­lo­vat a při­škr­tit tok in­for­mací. Plus tyto nové pra­vo­moci mohou být snadno zne­u­žity a jejich zne­u­žití bude zcela zá­sadní. Ale to se přece nemůže stát, žejo? Přece žijeme v ide­ál­ním světě! Ne, nikdo nemůže za­jis­tit, že moc nebude zne­u­žita. Vlastně může. Lidé mohou za­brá­nit zne­u­žití této nové moci tím, že za­brání aby vůbec vznikla.

Západ byl roz­hoř­čen, když Hosni Mu­ba­rak vypnul in­ter­net, když se Egyp­ťané začali bouřit. Ale ne­na­bízí plá­no­vaný brit­ský zákon úplně to samé? Vy­pnout část in­ter­netu, když se lidé bouří, aby za­me­zil šíření „špat­ných“ in­for­mací. Tohle je double­think, přá­telé. Bri­tá­nie se snaží o to samé, co bývalý egypt­ský režim, liší se jenom per­spek­tiva. My jsme přece ti hodní, oni byli zlí.

A vez­měte v potaz, jak je na­vr­ho­vané řešení ne­ú­činné. Od­staví se ně­které ko­mu­ni­kační kanály, ale ne všechny a ten kdo chce, vždycky najde ně­ja­kou boční ces­tičku, jak zor­ga­ni­zo­vat ra­bo­vání. Jak říká jedno pří­sloví: kde je silná kryp­to­gra­fie, tam je i cesta. Takže aby Bri­tá­nie sku­tečně do­ká­zala za­brá­nit ne­po­ko­jům, musela by vy­pnout mnohem víc: celý in­ter­net a všechny te­le­fony. Ale pak by byl zá­važně po­ru­šen prin­cip pro­por­ci­o­na­lity (zjed­no­du­šeně řečeno: zákon má da­le­ko­sáhlé dů­sledky a při­nese jenom ne­pa­trné vý­sledky). A přitom přesně ty samé so­ci­ální sítě, mohou slou­žit k rychlé or­ga­ni­zaci po­sti­že­ných, va­ro­vání lidmi přímo v centru dění.

Jde jenom o další dobrý úmysl, který jednak nebude fun­go­vat a druhak cen­t­ra­li­zuje moc nad tokem in­for­mací. A jak všichni víme, in­for­mace jsou cen­nější než zlato, jak to ostatně Orwell napsal v románu 1984:

Kdo řídí mi­nu­lost řídí i bu­douc­nost. Kdo řídí sou­čas­nost řídí mi­nu­lost.


Už se mi dělá zle z těhle dal­ších a dal­ších pokusů pod růz­nými zá­min­kami ome­zo­vat svo­bodu. V USA šlo všechno do háje po úto­cích na WTC, Bri­tá­nie chce využít mnohem skrom­nější zá­minky. Není divu, že lidi si myslí, že šlo o útoky pod fa­leš­nou vlaj­kou. Všechno pro­bí­halo ná­ramně po­de­zřele: stalo se něco straš­ného a vzá­pětí zmizel další kus ob­čan­ských svobod. Já zatím nejsem pa­ra­no­idní a po­chy­buji, že jde o kon­spi­race, jsou to jenom ne­vkusně vy­u­žité pří­le­ži­tosti.

PS: Po na­psání těhle řádků se ke mně do­neslo, že Čína schva­luje brit­ský postoj k cen­zuře in­ter­netu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz