k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Dotovat hudbu?

6. 4. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc-sa (via)

Na­ra­zil jsem na článek, kde Michal Horák, jakýsi po­ma­te­nec z mi­nu­lého sto­letí, tvrdí:

„Pokud chceme za­cho­vat hudbu jako kul­turní složku, tak se budeme bavit o po­li­tické od­po­věd­nosti, pro­tože musíme umož­nit další rozvoj hudby, a to tak, že ji budeme ně­ja­kou formou do­to­vat.“


Tohle tvr­zení nemá s re­a­li­tou vůbec nic spo­leč­ného. Kdy­bychom hudbu ne­do­to­vali, nic se ne­změní. Do­konce i kdy­bychom kom­pletně zru­šili ochranu au­tor­ského zákona, hudba by jako kul­turní složka exis­to­vala i nadále a kdo tvrdí opak, hlu­boce uráží lid­skou tvo­ři­vost, která je v nás za­kot­vená od doby, kdy jsme začali ma­lo­vat na stěny pra­vě­kých jes­kyní. Pár lidí se hudbě věnuje jenom proto, že na ní chtějí vy­dě­lat, ale je tady spousta skvě­lých, kre­a­tiv­ních a bri­lant­ních umělců, kteří dobře vědí, že je jejich dílo nikdy nemůže uživit, ale přesto tvoří, sklá­dají a hrají – jed­no­duše proto, že musí.

Hudba a kul­tura ne­za­nikne proto, že ji ne­bu­deme do­to­vat, chrá­nit ko­pí­ro­va­cím mo­no­po­lem nebo zvrá­ce­nostmi jako ACTA; za­nikne jedině tehdy, až lid­stvo ztratí chuť a vůli tvořit.

Na­ko­nec je to tak, že onen Michal Horák chce dotace jenom proto, aby vzkří­sil svůj po­chybný byznys.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz