k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Digitální absolutismus

20. 7. 2012 (před 9 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dmytri Klei­ner ve svém článku píše, že ko­mer­ci­a­li­zace in­ter­ne­to­vých služeb efek­tivně způ­so­bila, že naše online práva zcela ztra­tila význam. S jeho po­střehy sou­hla­sím, ale v hlavě už ně­ja­kou dobu nosím pár úvah nad tím, co může ná­sle­do­vat.


His­to­rie má ten­denci se opa­ko­vat a možná to bude pravda i v tomto pří­padě. Něco po­dob­ného jsme zažili, když jsme se zba­vo­vali ab­so­lu­tismu a bo­jo­vali za svo­bodu a de­mo­kra­cii.

Byla doba, kdy mo­nar­cha v pod­statě všechno vlast­nil, o všem ne­o­me­zeně roz­ho­do­val a jeho pod­daní mu do toho neměli co kecat. Spo­leč­nost byla takto uspo­řá­daná vět­šinu his­to­rie a jenom má­lo­kdo roz­lo­žení zpo­chyb­ňo­val. Pak se po­stupně začaly pro­sa­zo­vat myš­lenky, že všichni jsou si rovni a mají ně­která ne­z­ci­zi­telná práva a lidé si po­stupně vy­bo­jo­vali svo­bodu, ve které jsou si všichni před zá­ko­nem rovni.

A pak přišla doba in­ter­ne­tová, která ze za­čátku vy­pa­dala jako svo­bodný ráj (anar­chie v pravém slova smyslu), ale v dů­sledku dy­na­miky ka­pi­tálu (který nemá rád dis­tri­bu­o­vané P2P sítě a služby a po­ža­duje cen­t­ra­li­zo­vané sys­témy je­jichž uži­va­tele může sle­do­vat a mo­ne­ti­zo­vat) po­vstali noví mo­nar­chové, kteří opět vlastní všechno – ten­to­krát pro­středky ko­mu­ni­kace a lidi jim do toho zase nemají co kecat, pro­tože jim služby ne­patří (a vět­ši­nou ani nejsou zá­kaz­níky, ale pro­dá­va­ným zbožím). Lidé je mohou po­u­ží­vat jenom z dobré vůle vládce/vlast­níka a jejich práva v di­gi­tál­ním světě jdou dik­to­vána vlast­ní­kem tohoto di­gi­tál­ního pro­storu.

His­to­rie se bude opa­ko­vat a opět si budeme muset vy­bo­jo­vat záruky svo­body a de­mo­kra­cie v di­gi­tál­ním světě – ať už tak, že si je vy­nu­tíme v cen­t­ra­li­zo­va­ných služ­bách, nebo že cen­t­ra­li­zo­vaný model za­vrh­neme ve pro­spěch svo­bod­ných a ote­vře­ných al­ter­na­tiv, které budeme sami vlast­nit a pro­vo­zo­vat (po vzoru anar­cho-syn­di­ka­lismu), nebo nějaké kom­bi­nací obo­jího.

Exis­tu­jící es­tab­lishment se tomu bude bránit, pro­tože půjde o ome­zení jejich moci, ale budou se to snažit pre­zen­to­vat pra­vi­cově jako ne­ak­cep­to­va­telný zásah do sou­kro­mého vlast­nic­tví. Avšak ve vý­sledku ne­mů­žou vzdo­ro­vat lidu, který chce svo­bodu. Spo­leč­nost není tvo­řena ka­pi­tá­lem a vlast­nic­tvím, ale lidmi.

Tento boj je v té či oné podobě ne­vy­hnu­telný, pro­tože in­ter­net je zcela zá­sadní ná­stroj ko­mu­ni­kace a pro­střed­ník všeho, co děláme. Proto je nutné, aby byl svo­bodný, bez zátěže re­gu­lace, kon­t­roly a cen­zury. Přece jenom nejde o tech­no­lo­gii, ale o nás a naše svo­body a když pro­hra­jeme in­ter­net, pro­hra­jeme úplně všechno.


K tomuto se váže něco, čemu můžeme říkat síťový syn­di­ka­lis­mus – tedy zří­zení, ve kterém lidé budou vlast­nit a pro­vo­zo­vat vlastní mesh sítě. Taková síť by byla dis­tri­bu­o­vaná ve smyslu, že nikdo ne­kon­t­ro­luje velké množ­ství kon­co­vých bodů a nebylo by ji možné při­nu­tit k po­sluš­nosti tahem na ně­ko­lik málo oli­go­polů. Ale to samo o sobě nebude stačit k za­jiš­tění svo­bod­ného online pro­středí. Za­jistí nám jenom, že se můžeme jeden s druhým spojit bez po­třeby cen­t­ra­li­zo­va­ných zpro­střed­ko­va­telů. Usnadní to další nutný krok: po­u­ží­vání dis­tri­bu­o­va­ných služeb, které se spolu budou ko­mu­ni­ko­vat přímo.


Vřele do­po­ru­čuji tato dvě videa k tématu:

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz