k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Bratři moji, setry moje, situace je den ode dne horší

26. 4. 2009 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ve Fran­cii málem prošel zákon, který by umož­ňo­val bez soudu od­po­jo­vat od in­ter­netu uži­va­tele, kteří sdí­lejí obsah chrá­něný au­tor­ským právem. Jediný, kdo by roz­ho­do­val, koho od­po­jit a koho ne, by byli or­ga­ni­zace, které o sobě pro­hla­šují, že chrání autory. K od­po­jení by přitom sta­čilo jenom po­de­zření.


Ro­zu­míte tomu?

Nějaká ko­merční or­ga­ni­zace do­stane po­de­zření, že jsem něco spáchal, což se mohlo stát nebo taky ne­mu­selo a přesně ta samá or­ga­ni­zace na zá­kladě tohoto po­de­zření roz­hodne o mém osudu a nakáže mě na rok od­po­jit od sítě. A to je pro nás – in­ter­ne­to­vou ge­ne­raci – v pod­statě trest smrti.

Ale to není všechno. Aby tento zákon mohl fun­go­vat a mohlo se začít něco do­ka­zo­vat, bylo by nutné sle­do­vat veš­kerý provoz na in­ter­netu, ana­ly­zo­vat všechna data a roz­ho­do­vat zdali jde o chrá­něný obsah. Roz­po­zná­vání, jak se psalo v zákonu, by pro­bí­halo čistě na úrovni IP adres, takže lidé se sdí­le­nou ad­re­sou by mohli být bez soudu po­tres­táni za něco co sami ne­spáchali. Korunu všemu na­sa­zuje způsob, jak pro­ká­zat, že nejsem pirát a ne­sdí­lím nic ne­le­gál­ního. Ten nápad je krásný a jed­no­du­chý, bratři moji. Bylo by nutné si k sobě do po­čí­tače na­in­sta­lo­vat spy­ware, který by mo­ni­to­ro­val každý můj krok na síti a tyto po­znatky ode­sí­lal někomu, kdo po­tvrdí, že jsem čistý.

He?! Tohle musí být vtip, můžete se ne­vě­řícně ptát, ale není, bratři moji. Není. Je to myš­leno zcela vážně, je to obraz naší po­krou­cené doby, kdy si staré zá­konné po­řádky nevědí rady s na­stu­pu­jící tech­no­lo­gií.

Ale to není všechno. Kam se třeba poděla pre­sumpce neviny? Kde je tenhle skvělý prin­cip svo­bod­ného světa? Už je mrtvý a v novém světě pro něj není míst. Tam je nutné ne­u­stále ak­tivně pro­ka­zo­vat svojí nevinu. A pořád a pořád a pořád a když pře­sta­nete, za­čí­náte být po­de­zřelý.

Kdyby onen zákon sku­tečně začal platit, na­jed­nou bychom se po­hy­bo­vali na ostří nože: buď být v ne­u­stá­lém riziku fa­leš­ného ob­vi­nění nebo se pre­ven­tivně vzdát po­řád­ného kusu vlast­ního sou­kromí. Ani jedna z těchto mož­ností není lepší než ta druhá, nikdo není vítěz. Tedy kromě vlast­níků obsahu, kteří by do­staly další způsob jak nás držet pod krkem a jak pro­sa­zo­vat svoje práva na úkor našich.

Ar­gu­ment, že kdo nedělá nic špat­ného, se nemusí ničeho bát, je úplně zcestný. Op­ti­kou sel­ského rozumu vypadá tak do­ko­nale lo­gicky, ale tato myš­lenka je zkrátka ne­mocná. Pro­tože tady nejde o to, kdo pirátí a kdo ne a jak tento boj bude účinný, ale o to, co tímto bojem ztra­tíme.

Ná­sledky, které by po­stihli kaž­dého, v tomto pří­padě mno­ho­krát pře­vy­šují zisk v podobě ochrany du­šev­ního vlast­nic­tví. Na­pích­nuté dráty, mo­ni­to­ro­vání in­ter­ne­to­vého pro­vozu, sku­teč­nost, že o tres­tech začne roz­ho­do­vat někdo jiný než soud, ab­surdní nut­nost pre­ven­tiv­ního do­ka­zo­vání neviny, které po­va­žuje kaž­dého člo­věka za po­ten­ci­ál­ního viníka. Není to trochu moc velká oběť kla­dená na oltář utí­ka­jí­cích zisků ně­ko­lika hu­deb­níků a fil­mařů?

Je, bratři moji. Je to tak velká a ne­smy­slná oběť, že zákon na­ko­nec ne­pro­šel. Ale bo­hu­žel to nebyl jediný případ takto ne­vy­rov­na­ného zásahu do naší svo­body. Už jich ně­ko­lik bylo a mnoho jich ještě přijde.


PS: Na­ko­nec si po­slech­něte, jaká krásná slova o pre­sumpci neviny říká wi­ki­pe­die:

Pre­sumpce neviny je prin­cip, podle kte­rého je na účast­níka trestně-práv­ního řízení v růz­ných fázích řízení (po­de­zře­lého, ob­vi­ně­ného, ob­ža­lo­va­ného) na­hlí­ženo jako na ne­vin­ného, dokud není pra­vo­moc­ným roz­sud­kem soudu roz­hod­nuto o opaku. Je jedním z prin­cipů práv­ního státu a výkonu soud­nic­tví. Od­po­věd­nost za do­ka­zo­vání viny leží na ža­lob­cích, ža­lo­vaný nemusí do­ka­zo­vat svou nevinu.

Ale jak vidíte, to všechno je jenom teorie.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz