k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Bratři moji, sestry moje, musíme vytrvat

29. 4. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na jednu stranu se si­tu­ace zhor­šuje a oni se snaží uta­ho­vat okovy. Na druhou stranu se něco začíná dít a to je dů­le­žité. Navíc každé jejich ví­těz­ství nás jen po­si­luje, bratři moji. Oni nikdy ne­mů­žou vyhrát.

Před ně­ko­lika dny byli od­sou­zeni čtyři pro­vo­zo­va­telé torren­to­vého trac­keru The Pirate Bay k jed­nomu roku vězení a ná­hradě škod (v pře­počtu asi 60 mi­li­onů korun). Byli shle­dáni vin­nými za to, že svým jed­ná­ním na­po­má­hali po­ru­šo­vání au­tor­ských práv.

Ale o tom psát nechci, bratři moji.

Chci psát o tom, jaké to mělo ná­sledky.


Krátce po roz­sudku se stalo, přesně to, co jsme všichni čekali – pro­testy. Lidi ne­sou­hla­sili a z růz­ných důvodů byli na­sraní, ně­kteří ne­chali svůj hněv pro­puk­nout v podobě DDoS útoku na stránky IFPI, jiní k věci při­stou­pili kon­struk­tiv­něji a začali houfně vstu­po­vat do švéd­ské Pi­rát­ské strany .[main] .[main] (Pi­rat­par­tiet), jejímž cílem je znovu na­sto­lit rov­no­váhu v ochraně au­tor­ského práva.

Roz­su­dek byl jenom pouhou roz­nět­kou, která za­žehla tuto ne­bý­va­lou po­li­tic­kou mi­graci. Dva dny po vy­slo­vení ortelu se počet členů strany zdvoj­ná­so­bil na více jak 34.000 členů a noví se stále hlásí. Pi­rát­ská strana navíc míří do Ev­rop­ského par­la­mentu a po­tře­buje mi­ni­málně 100.000 hlasů, aby se jí to po­da­řilo. Tento cíl teď vypadá mnohem re­ál­něji.

A já doufám, bratři moji, že nad Ev­ro­pou za­vlaje pi­rát­ská vlajka.

Ale to nebylo všechno. Ledy se po­hnuly nejen v da­le­kém Švéd­sku, ale i naše malá ze­mička za­re­a­go­vala a jako přímá reakce na roz­su­dek nad čtyřmi pro­vo­zo­va­teli TPB vznikla Česká pi­rát­ská strana. Třicet hodin po ohlá­šení záměru zís­kala víc jak 1000 pod­pisů nut­ných pro fak­tické za­lo­žení strany a lidé po­de­pi­sují dál.

Název je po­ně­kud pro­vo­ka­tivní, ale kdo do­hlédne dál než za ne­ga­tivní ko­no­tace vy­vo­lané jménem, zjistí, že plány čes­kých pirátů jsou velice ro­zumné.

Do­volte mi, bratři moji, abych ci­to­val ze strá­nek Pi­rát­ské strany:

Ne­chceme ome­zo­vat au­tor­ská práva, chceme re­vi­do­vat jejich ochranu. Chceme najít nový modus vi­vendi pro au­tor­ská díla.

Když budete číst dál, zjis­títe, že sami stojí proti warezu a ctí au­tor­ská práva, ale chtějí je pře­bu­do­vat a znovu ob­no­vit rov­no­váhu, po které volá La­wrence Lessig ve své fan­tas­tické knize Svo­bodná Kul­tura.

Za­jí­mavé je, že vět­šina členů pří­prav­ného výboru jsou lidi z IT a pro­gra­má­toři, možná právě ██████████, kteří mají blízko k in­ter­netu budou mo­to­rem změny. Přece jenom in­ter­net je ne­o­me­zený zdroj růz­ných in­for­mací a názorů a pro nás – in­ter­ne­to­vou ge­ne­raci – je pří­stup k nim zcela sa­mo­zřejmý, stejně jako dý­chání.

Záměr strany (byť zatím for­mu­lo­vaný značně ne­o­fi­ci­álně) vypadá velice ro­zumně. Ale hlu­boko ve mně číhá strach, aby se Pi­rát­ská strana ne­zvrhla v něco špat­ného, ne­za­čala bo­jo­vat s vě­tr­nými mlýny, nebo aby se ne­za­čala příliš při­klá­nět příliš k ex­trémní po­li­tice „všechno na in­ter­netu je za­darmo“ a fak­ticky tak usi­lo­vala o zru­šení ochrany au­tor­ských děl, se kterou jednak sám ne­sou­hla­sím a pak by se takhle ra­di­kální názory nikdy neměly šanci pro­sa­dit a byli by sami proti na­sto­lení rov­no­váhy, která povede k dal­šímu roz­voji, kdy lidé budou moci stavět na práci svých předků.

Ale pevně věřím, že se tak ne­stane.

Tech­no­lo­gie se změ­nila a je na čase, aby se tomu zákon ně­ja­kým způ­so­bem při­způ­so­bil. Není možné brzdit pokrok jenom proto, aby se vešel do man­ti­nelů vy­me­ze­nými zá­ko­nem. Při­nesl nám nové mož­nosti a my všichni se s tím musíme vy­rov­nat a opět na­sto­lit rov­no­váhu.

Z Pi­rát­ské strany by se měla stát po­li­tická síla in­ter­ne­tové ge­ne­race, která se o něco pokusí a bude se za­bý­vat dal­šími ože­ha­vými otáz­kami sou­čas­nosti – bo­jo­vat proti dal­šímu ne­smy­sl­nému po­si­lo­vání ochrany au­tor­ských práv, cen­zuře a ome­zo­vání sou­kromí na in­ter­netu.

Když se Pi­rát­ské straně tohle podaří, bratři moji, pak jsme vy­hráli.


Pro­miňte mi to se­pa­ru­jící ozna­čení *oni. V de­mo­kra­cii by žádní oni neměli exis­to­vat. Vlád­nout by měl lid pro­střed­nic­tvím vo­le­ných zá­stupců. Lid by si měl vybrat správně a zod­po­vědně a svět by se pak ne­dě­lil na nás a na . Leč po­slední dobou, mi, bratři moji, při­padá, že to tak není. Nevím jestli lidé ne­znají tuhle ele­men­tární pravdu a sami sebe dob­ro­volně staví do role pod­ří­ze­ných, kterým shůry vlád­nou oni nebo jestli jsou naši zá­stupci jsou pod tlakem někoho, kdo má moc a žádá si změnu ve svůj pro­spěch. Nevím. Kaž­do­pádně mi při­padá, že tohle uspo­řá­dání ne­fun­guje a oni nám vlád­nou a snaží se nás ome­zo­vat.


Do­da­tek:

Na za­lo­žení strany za­re­a­go­vala i média, kon­krétně no­vinky.cz s po­ně­kud bul­várně na­zva­ným člán­kem Čeští po­čí­ta­čoví piráti za­klá­dají po­li­tic­kou stranu.

Jde v pod­statě výcuc strá­nek Pi­rát­ské strany, ale jako ob­vykle ty nej­větší perly jsou na dně, tedy v úplném závěru článku, kde se k věci vy­já­d­řil člověk z druhé strany ba­ri­kády:

„Přijde mi na­prosto ab­surdní, aby po­dobná strana vznikla. Je to čirý po­pu­lis­mus. Je to stejné, jako kdyby vznikla strana na pod­poru au­to­mo­bi­lo­vých zlo­dějů či le­ga­li­zace drog. Nikdo nesmí mít právo za­sa­ho­vat au­to­rům do jejich práv,“ řekl No­vin­kám Jan Hlaváč z pro­ti­pi­rát­ské or­ga­ni­zace BSA.

Pan Hlaváč oči­vidně za­hlédl jenom název strany a to mu sta­čilo, aby jí od­sou­dil. Korunu všemu na­sa­dil v závěru:

Pokud by taková strana podle Hla­váče zís­kala vliv, tak by to mohlo mít velmi ne­ga­tivní pro českou eko­no­miku. Země s nízkou ochra­nou práv autorů patří mezi země s velmi nízkou ži­votní úrovní – jde zejména o mnohé af­rické a asij­ské země.

Má pravdu, že země s nízkou ochra­nou práv autorů mají ne­vel­kou ži­votní úroveň, avšak roz­hodně z prv­ního ne­vy­plývá druhé, ale přesně naopak. Tyto země mají nízkou ži­votní úroveň a proto mají jiné sta­rosti než se za­bý­vat ochra­nou práv autorů.

Za tuto perlu dě­ku­jeme.


zdroje: in­ter­nety a hlavně Torrent Freak

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz