k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS

Boj proti pirátství, 3d tisk, BitCoin a ti další

27. 1. 2014 — k47 (CC by-nc-sa)

Bu­douc­nost se dá před­ví­dat jenom velice těžko, ale jednou věcí si můžeme být jistí: To, co se teď děje ve jménu boje proti pi­rát­ství, se bude v bu­doucnu opa­ko­vat s 3D tiskem a pak možná s Bit­Co­i­nem a ostat­ními krypto-měnami. Tato tři témata mají spo­leč­nou jednu dů­le­ži­tou věc, která je také dů­vo­dem, proč se proti nim povede válka: zba­vují se za­sta­ra­lých pro­střed­níků.


3d tisk je jednou z těch tech­no­lo­gií, která když uspěje a levně se do­stane mezi lidi, může vy­vo­lat ob­rov­ské změny ve spo­leč­nosti. Pokud ne­u­spěje, do­padne jako běžný 2d tisk – je pěkné ho mít, ale tis­kař­ský prů­mysl jede dál beze změn a knihy se stále tisk­nou ve vel­kých ná­kla­dech a pro­dá­vají v knih­ku­pec­tvích. K úspě­chu je po­třeba, aby se tech­no­lo­gie do­má­cího 3d tisku zdo­ko­na­lila, zlep­šila se přes­nost, roz­ší­řila paleta do­stup­ných ma­te­ri­álů a cena zů­stala při­ja­telná. Pak nás budou čekat zítřky tak světlé, že všichni budeme muset nosit slu­neční brýle.

Drahé a pro­fe­si­o­nální stroje se už celá léta po­u­ží­vají na pro­to­ty­po­vání, výrobu ur­či­tých sou­čás­tek le­ta­del a aut, tisk­nou se tak kusy če­listí, lebek a jiných im­plan­tátů, kon­stru­ují se orgány z kme­no­vých buněk, tvoří se pro­tézy a umělé kon­če­tiny – tedy ty­picky věci, které musí být ex­trémně přesné, jsou zcela uni­kátní pro svého no­si­tele, nebo se nedají vy­ro­bit žádným jiným způ­so­bem. Je možné tisk­nout nejen z plastu, ale i ze skla a kovu a takto je možné vy­ro­bit všechno od těch nejmen­ších sou­čás­tek až po ně­ko­li­ka­me­t­rové struk­tury.

Levné domácí 3d tis­kárny zatím nemají nijak pře­hna­nou přes­nost, rych­lost nebo výběr ma­te­ri­álů, ale pokud se to změní, už si vy­bí­rejte po­řádné slu­neční brýle, které si kou­píte, nebo spíš vy­tisk­nete.

Ale proč vlastně takový po­plach?

Tak předně 3d tis­kárny můžou tisk­nout svoje vlastní kopie i když zatím po­tře­bují ně­ja­kou tu extra ocel, elek­tro­niku a motory, ale to se může změnit (viz. nut­nost slu­neč­ních brýlí).

Zá­sadní otázka ale zní: k čemu nám to vlastně bude? To, že si můžeme z plastu vy­tisk­nout kopii vlastní lebky, je pěkné, ale není to moc uži­tečné. Aby se 3d tisk sku­tečně pro­je­vil, musí pro něj být do­sta­tečné uplat­nění mezi oby­čej­nými lidmi. Nikdo nemůže po­chy­bo­vat, že pro kastu kutilů bude před­sta­vo­vat sku­tečné po­žeh­nání, ale oni sami ne­do­ká­žou na­děj­nou tech­no­lo­gii změnit na ne­za­sta­vi­tel­nou sílu, které změní celou spo­leč­nost. Oni můžou začít, ale my musíme po­kra­čo­vat. Těžko říct, co bude ona po­my­slná killer app. Na tuhle otázku neznám od­po­věď a po­chy­buji, že ji zná kdo­koli na In­ter­netu, který je jako vždycky novou tech­no­lo­gií nad­šený, ale nic s ní nedělá.

Možná, že aby se 3d tisk sku­tečně uchy­til, bude po­třeba určitá formu peer-to-peer spo­leč­nosti, kdy In­ter­net bude před­sta­vo­vat rovinu, kde se budou vy­tvá­řet, sdílet a zdo­ko­na­lo­vat plány v duchu open source, open design a peer-to-peer a 3d tisk se po­stará o pro­dukci a kon­strukci – po­dobně jak o tom už před lety mluvil Michel Bau­wens.

Ale možná, že re­vo­luce 3d tisku začne pomalu a bude se na nás plížit, aníž bychom si ji všimli a ze za­čátku si vy­stačí s tisk­nu­tím drob­ností, do­plňků a ná­hrad­ních dílů k do­má­cím za­ří­ze­ním a spo­tře­bi­čům, které se už dávno pře­staly vy­rá­bět a tohle bude jediný levný způsob jak je zase zpro­voznit. Když se to stane, vý­robci se možná budou bouřit a po­ža­do­vat kom­pen­zaci za plány a vý­kresy k dílům jejich za­ří­zení, možná, že budou tvrdit, že ony vý­robky jsou jejich du­ševní vlast­nic­tví, možná se budou snažit za­me­zit výrobě nebo mo­di­fi­ka­cím a nebo se možná uchýlí k FUD tak­tice. Jedno je jisté: čím větší bude mít 3d tisk dopad a reálný po­ten­ciál, tím větší vlny bude vy­vo­lá­vat ze strany sou­čas­ných hráčů. A zatím se voda zdá po­měrně klidná.

Pokud se 3d tisk sku­tečně začne šířit mezi oby­čejné smr­tel­níky, bude sílit snaha starého světa to celé za­trh­nout. Jejich ar­gu­ment bude stejný jako v pří­padě online pi­rát­ství – fakt že se ob­je­vila nějaká tech­no­lo­gie, která může starý svět při­pra­vit o vý­sadní po­sta­vení, formu kon­t­roly a tím pádem i zisky, pro ně už z prin­cipu bude zna­me­nat, že tato tech­no­lo­gie je špatná, zlá, ne­mo­rální a měla by být za­ká­zána a po­sta­vena mimo zákon – tedy aspoň tak to budou pre­zen­to­vat světu, i když na dně svých vy­stra­še­ných duší budou vědět, že se snaží holýma rukama za­sta­vit pří­va­lo­vou vlnu.

Souboj bude pro staré mo­no­poly tím těžší, čím více bude pro 3d tisk le­gi­tim­ního po­u­žití. A když vez­meme v potaz, že už teď ho kon­struk­téři starého světa sami po­u­ží­vají, nemáme špat­nou star­tovní pozici. Z toho vy­plývá, že se prav­dě­po­dobně pokusí zbavit jed­not­livé lidi mož­nosti 3d tisku a tuhle mož­nost za­cho­vat jenom pro velké hráče, kteří se mezi sebou mohou do­hod­nout. Buď to pro­ve­dou formou agre­siv­ních DMCA ozná­mení nebo pro­sa­zo­vá­ním DRM sché­mat.

Po­cho­pi­telně se budou ozývat hlasy, že plně au­to­ma­ti­zo­vaný 3d tisk může při­pra­vit mnoho ne­kva­li­fi­ko­va­ných děl­níků o práci. Ně­kteří za­stánci 3d tisku jdou ještě dál a spe­ku­lují, že s pomocí této tech­no­lo­gie můžeme od­stra­nit nut­nost fy­zické práce jako takové. Jak by pak vy­pa­dal svět, můžeme jenom těžko před­ví­dat, pro­tože v ta­ko­vých scé­ná­řích už pomalu vstu­pu­jeme do světa post-scar­city, kde všechny zažité před­stavy pře­stá­vají platit. Možná, že když není pro všechny práce, je třeba se po­o­hléd­nou po sys­tému, kde přínos člo­věka není po­mě­řo­ván eko­no­mic­kým pro­spě­chem jeho za­měst­na­va­teli, ale ně­ja­kým širším spo­le­čen­ským pří­no­sem právě jak o tom mlu­vili te­o­re­tici peer-to-peer světa.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz