k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zpátky

2. 3. 2017 — k47

Když jsem v noci seděl u po­čí­tače, po­slou­chal Attila Ambus ve smyčce a edi­to­val fotkykon­certu As­t­ro­nau­ta­lise, mě to na­jed­nou pře­padlo: pocit ztráty. Cítil jsem jako kdyby mě dusil ob­rov­ský blok měkké gumy, vjem, který ne­do­kážu přesně popsat. Chtěl jsem se vrátit zpátky, zase do přední řady před ku­la­tým pódiem LMB, nechat se As­t­ro­nau­ta­li­sem semlít na prach, po­slou­chat, šílet & zo­pa­ko­vat ten skvělý zá­ži­tek.

Astro se v Re­pub­lice za­sta­vil celkem na sedmi mís­tech, Praha z nich byla po­slední. Kdyby to bylo naopak a celá ope­race začala Prahou, nej­spíš bych šel na každé vy­stou­pení.

Proč ne?

Byla by to ko­mor­nější verze pů­vod­ního plánu, kdy jsem chtěl jít během jed­noho měsíce každý den na jeden kon­cert. Ten jsem ale musel zrušit, pro­tože by to nej­spíš ne­do­padlo dobře. O dů­vo­dech, kon­certu a in­ci­dentu, který začal moje po­chyby, jsem napsal článek, který jsem chtěl vy­klo­pit na k47čku, ale už pár měsíců se roz­mýš­lím, jestli ho tam mám hodit nebo radši spálit na di­gi­tální prach.

Kaž­do­pádně sedm ter­mínů by bylo jako nic. Bo­hu­žel, chro­no­lo­gie tomu za­brá­nila.

+1: Edi­to­vat fotky v čer­no­bílé je tak snadné: Pře­vést na ČB, chytit tó­no­vou křivku, divoce s ní za­lom­co­vat, přidat kon­trast tam, kam chci, trochu zved­nout černou, dodat zře­tel­nost ekva­li­zé­rem, po­pří­padě po­la­dit světla/stíny pro ob­no­vení spá­le­ných de­tailů a hotovo, další prosím. Žádné sraní s barvami, které pořád vy­pa­dají divně. Vý­sle­dek v sobě má navíc tu zvláštní pří­jem­nou hru­bost.

+2: O kon­certu jsem ještě psal na do­om­sday party blogu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz