k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Žoldáci reklamy

26. 4. 2017 — k47

Na you­tube je sranda, když nějaký you­tu­ber začne mluvit o tom, jak fun­guje YT byznys, re­spek­tive jak ne­fun­guje. Je to sranda hlavně proto, že v té chvíli vy­pa­dají, že si ko­nečně uvě­do­mují, že nežijí v uto­pické ko­mu­nitě tvůrců con­tentu, ne­platí je YT sa­motné za jejich kre­a­ti­vitu, ale in­ze­renti & za­da­va­telé re­klamy za to, že jim při­ve­dou pu­b­li­kum.

Ne­dávno se se­běhlo nějaké drama, někdo byl nařčen z po­sto­vání ra­sis­tic­kých videí nebo něco po­dob­ného & to vy­stra­šilo in­ze­renty, kteří se hro­madně stáhli z YT. Ot­ro­káři z YT dali in­ze­ren­tům ná­stroje, které ozna­čují videa jako po­ten­ci­álně po­hor­šu­jící/uráž­livá/kon­tro­verzní a in­ze­renti, kteří se obá­vali další ne­ga­tivní reakce so­ci­ál­ních sítí a médií, byli velice opa­trní a vy­hý­bali se všem videím, které mohly být po­ten­ci­álně pro­ble­ma­tické a mohli jim při­nést ne­ga­tivní press.

Nějaký YTber se skoro 4M sle­du­jí­cích říkal, že jeho im­pé­rium možná nebude stačit, pro­tože na vi­deích nic ne­vy­dě­lává. To stojí za za­myš­lení: člověk, který má pu­b­li­kum větší než tři Prahy, ne­vy­dě­lává skoro nic, pro­tože si nechce při­znat, že je žol­dá­kem re­klamy pla­cený re­klam­ním žoldem zcela v li­bo­vůli za­da­va­telů re­klamy.

Ale proč bychom se měli starat my ostatní? Ko­neč­ným plánem je zničit všechny značky a když u toho padne pár YTberů, to je oběť, kterou budeme muset při­jmout.

ad­Block není jen ná­stro­jem po­hodlí a sou­kromí, jde o mocnou re­vo­luční zbraň.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz