k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

Zkratky

6. 3. 2017 — k47 (♪)

Mám rád Prahu a hlavně cen­t­rum města. Není to nutně proto, že by pů­so­bilo příliš pří­vě­tivě pro místní. Na mapě se dá na­kres­lit čára, kdy všechno na západ od této linie není nic víc než glo­ri­fi­ko­vaný luna­park pro ci­zince. Jeden z důvodů obliby je, že město je pro­vr­táno prů­chody a zkrat­kami, které často nikdo ex­pli­citně ne­plá­no­val, ale exis­tují & kdo o nich ví, může se městem po­hy­bo­vat rych­leji a ply­nu­leji.

Nej­rych­lejší způsob jak se z Hla­váku dostat nad muzeum? Na první ná­stu­piště, pro­táh­nout se ven, kolem magis­trály po ob­rub­níku proti směru do­pravy. A na Se­i­fer­tovu ulici? Sedmé ná­stu­piště, projít dozadu přes koleje, jsou tam cedule „zákaz vstupu do ko­le­jiště“, ty ig­no­rujte, kolem dráž­ních budov & skrz jedny vrátka. A tak dále a tak dále.

V centru se ███████████████ po­hy­buji ███████████████, ale spoustu z těhle zkra­tek jsem až do­ne­dávna neznal. V těch letech dávno ztra­ce­ných bylo město jen tunel, který pro­po­jo­val tři body. Ráno jsem prošel na jeden ze svou konců, večer se jím stáh­nul zpátky a skoro nikdy ne­od­bo­čo­val z vy­šla­pa­ných cest. To byla možná škoda. Po­zná­vat zá­kruty města je taková ne­pří­liš vzru­šu­jící (ale zvláštně uspo­ko­jivá) forma urban ex­plo­ration.

V tomhle kon­textu jsem si vzpo­mněl na knížku A Bur­glar's Guide to the City, která ne­vnímá město tak, jak ho někdo na­rý­so­val v plá­nech, ale jako pro­stor, který je plas­tický a člověk (hlavně tedy onen zloděj z titulu knihy) ho může využít jinak, než bylo plá­no­váno, pevné body si po­spo­juje vlast­ními čárami & vy­u­žije ho k vlast­ním účelům.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz