k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Tohle kotě nepřežije zimu

2. 11. 2017 — k47

V po­slední době mě fas­ci­nuje rozpad mo­rál­ních hodnot. Ten moment, kdy člověk pře­stává věřit ve spo­leč­nost a její hod­noty, kdy dělat dobro nic ne­zna­mená, pro­tože pojem jako spo­leč­nost, dobro nebo etika ztra­tilo vše­chen význam. Když nic nemá smysl a nic se nemůže ob­rá­tit k lep­šímu, nic nemůže vést ke spra­ve­dl­nosti nebo spo­ko­je­nosti, pro­tože tyto ter­míny jsou jen vy­hlo­dané sé­man­tické schránky, co bude člověk dělat? Co může dělat?

Zou­fal­ství může ospra­ve­dl­nit hrůzné činy. Může z člo­věka udělat inertní prázd­nou schránku, která je ne­schopná in­ter­a­go­vat s okolím jako forma úniku. Pak, když uvidí nebo zažije něco straš­li­vého, ale nic to s ním ne­u­dělá, je volný. Necítí em­pa­tii nebo strach, necítí nic. Ne­mys­lím tím psy­cho­pa­tii, jen ab­so­lutní ne­teč­nost ke světu.

Roz­hod­nout se nebýt sou­částí spo­leč­nosti je pre­fe­ro­vané před druhou ex­te­rémní al­ter­na­ti­vou: Jediný smys­lu­plný způsob, jak s ní in­ter­a­go­vat, je snažit se jí zničit.

Teď když jsem si odbyl tohle, je načase uvést novou ka­pi­tolu Do­om­sday party blogu Náš konec. Která je o tom všem, co jsem psal v pa­ra­gra­fech výše. Kon­krétně va­ri­antě číslo dvě – jediná smys­lu­pl­nou in­ter­akcí se spo­leč­ností, je snažit se jí zničit. Když konec světa ne­mů­žeme od­vrá­tit, musíme si vybrat ten svůj a snažit se před­běh­nout všechny ostatní.

Kdy­bych jí měl dát podti­tul, bylo by to „Příběh o velice ne­šťast­ných lidech, kteří snaží ve světě najít nějaký smysl,“ abych zmátl po­ten­ci­ální čte­náře. Není to úplně lež, sku­tečně je to o lidech pá­t­ra­jí­cích po smyslu něčeho, jen forma je ne­če­kaná.


+1: Na in­ter­netu je po­slední době po­pu­lární fráze virtue sig­nal­ling. Je často po­u­ží­vána re­ak­ci­o­náři proti tak­zva­ným „SJW“, a na­zna­čuje, že jejich sta­rost o ostatní není upřímná a není to víc než sig­na­li­zo­vání ostat­ním, že jsou dobří lidé. Tenhle termín je ne­bez­pečný v tom, že cel­kově dis­kre­di­tuje em­pa­tii. Dá se pře­lo­žit jako: „Když se staráš o pro­blémy, které se tě přímo ne­do­tý­kají, jsi po­kry­tec, který to vy­u­žívá pro bu­do­vání vlastní image.“

+2: Všechno to má možná ně­ja­kou spo­ji­tost s ne­dáv­ným pří­spěv­kem, možná ne.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz