k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Železo

20. 2. 2017 — k47

Za­čí­nali jsme být příliš po­ho­dlní, slábli jsme, tloustli a měkli jako mrtvé prase plo­voucí v jezeře. Pro­pa­dali jsme apatii a klidu, žili život bez výzev a bez kon­fron­tace. Ta nás celé roky udr­žo­vala ve střehu, při­pra­vené a zdravé, ale začala se vy­trá­cet. Bylo na čase ve velkém pro­táh­nout svaly.

Tohle je krátká pasáž z úvodu Lhářů, která vy­střelí dva hlavní pro­ta­go­nisty na cyk­lis­tic­kou cestu napříč Ev­ro­pou zpátky do Re­pub­liky. Každý text je ne­vy­hnu­telně au­to­bi­o­gra­fický a ani tenhle není vý­jim­kou. Přesně vy­sti­huje, ███████████████. V po­slední bodě ████████████████████████████████████████ nejsem ve formě. Bývaly doby, kdy jsem byl celkem fit & cvičil tři ze čtyř dnů, ale to je dávno pryč. Teď nedám ani ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ – kterou jsem kdysi po­u­ží­val jako stan­dardní jed­notku pro ka­lib­raci fy­zičky.

█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ utopil.

Líp se to sejít ne­mohlo. Kde najít lepší mo­ti­vaci než v pus­ti­nách? Když na ničem ne­zá­leží, tak proč ne­za­čít zvedat železo? Proč ne? ████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

+1: En­dor­fin je zkrá­ce­nina pojmu en­do­genní morfin & to vy­svět­luje všechno. Hraje roli v de­per­so­na­li­zaci.

+2: Do dneška jsem ne­vě­děl, že exis­tuje pojem „co­re­gasm“, ale na­prosto přesně jsem věděl, co po­pi­suje.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz