k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zeitgeist

5. 10. 2017 — k47

Věděli jste, že jeden muž vy­vraž­dil po­lo­vinu žra­loků v celé Ame­rice a druhou svě­to­vou válku ukon­čila žena?

Tedy ne tak docela. Jen jsem chtěl začít click-bait pe­rexem, než začnu psát něco smys­lu­pl­ného.

Exis­tují dvě po­pu­lární teorie vý­kladu dějin: Teorie vel­kého mužeZe­it­ge­ist neboli duch doby. První tvrdí, že jednou za čas se na scéně objeví velcí & skvělí lidé, hr­di­nové a gé­ni­ové & ti dají věci do pohybu & zfor­mují dějiny. Tahle teorie je ne­smy­slná, její ahis­to­rič­nost je k smíchu, odmítá vy­tr­valý pohyb spo­leč­nosti, která se sune s ne­za­sta­vi­tel­ností le­dovce a v jednu chvíli do­sáhne kri­tické hmoty & kul­mi­nuje do oka­mžiku, o kterém se bude psát v učeb­ni­cích dě­je­pisu. Onen velký muž je jen maskot, jeden z mnoha, který v pravý čas stál na ra­me­nou mnoha jiných & je pod­pí­rán ne­pře­ru­šo­va­ným ře­tě­zem udá­lostí & myš­le­nek, který se táhne do dob před dě­ji­nami. Takový velký muž jen na misky vah vhodil zr­níčko prachu, které je ko­nečně pře­vá­žilo na jednu stranu.

Duch doby zase tvrdí, že se spo­leč­nost do­stane do určité fáze, kde lidé začnou pře­mýš­let o po­dob­ných věcech. To vy­svět­luje proč ně­které věci byly v jednu chvíli ob­je­veny ne­zá­visle růz­nými lidmi. Jedním re­la­tivně ob­skur­ním pří­pa­dem jsou ha­sh­ta­bulky. Jsou to datové struk­tury, které umož­ňují efek­tivně or­ga­ni­zo­vat aso­ci­a­tivní data. Byly ne­zá­visle ob­je­veny mnoha lidmi. Dává to per­fektní smysl: V té době se začaly ob­je­vo­vat první do­sta­tečně velké po­čí­tače a lidé pře­mýš­leli nad způ­soby správy dat.

Nešlo o osa­mo­cený počin vel­kého muže, ale jen dílčí krok ve vý­zkumu al­go­ritmů. Museli exis­to­vat po­čí­tače, kterým pře­chá­zeli me­cha­nické po­čí­tače (Z1), práce Alana Tu­ringa, po­čí­tací stroje, děrné štítky v Jacquar­do­vých tkal­cov­ských sta­vech a Ada Lo­ve­lace, která vy­tvo­řila první al­go­rit­mus.

Někdy může člověk vy­tvo­řit mocnou ide­o­lo­gii, která v určité době za­fun­guje a ovládne srdce mnoha lidí. Peter Benchley napsal knihu Jaws/Če­listi, Spiel­berg pak podle ní na­to­čil stej­no­jmenný film. Ten vy­kres­lil žra­loky jako ne­lí­tostné & ne­bez­pečné za­bi­jáky, ti do­stali špat­nou re­pu­taci a pak ná­sle­do­vali lo­vecké vý­pravy na žra­loky, které vedly ke sní­žení jejich po­pu­lace. Sám autor poz­ději li­to­val, že knihu napsal. Ne­vě­domky do pohybu uvedl masivní sou­strojí.

Žra­loci přitom zabijí na­prosté mi­ni­mum lidí, něco kolem jed­noho člo­věka každé dva roky. Je to tak málo, že se jejich útočná sta­tis­tika po­u­žívá pro hu­morná srov­nání. (Víte že pro­dejní au­to­maty zabijí dva­krát tolik lidí, co žra­loci?)

Tohle všechno jsem se do­zvě­děl v jedné epi­zodě pod­castu No Such Thing As A Fish. (Je to skvělý pod­cast, jeden z mála, které po­slou­chám pra­vi­delně.)

Žena, která ukon­čila druhou svě­to­vou válku—Lise Me­it­ner—byla ko­leč­kem v masiv­ním sou­kolí dějin. Její činy jen shodou náhod vedli k ukon­čení svě­to­vého kon­fliktu.

Podle SciShow stu­do­vala ra­di­o­aktní látky a jako první roz­po­znala, že po­zo­ro­vané jevy jsou způ­so­beny ště­pe­ním atomů. Během války z Ně­mecka emi­gro­vala do Švéd­ska, uvě­do­mila si ne­bez­peční, jaké ja­derné zbraně před­sta­vují a do své práci pu­b­li­ko­vané v Nature při­dala va­ro­vání. Tři fy­zi­kové pak pře­mlu­vili Ein­steina, aby napsal pre­zi­dentu Ro­o­se­vel­tovi a vy­svět­lil ne­bez­pečí nových objevů, o kte­rých (přes vý­zkumné part­nery Me­i­the­rové) vědělo i na­cis­tické Ně­mecko. To vedlo k za­čátku pro­jektu Ma­nhat­tan, vývoji ja­derné bomby, která vedla ke ka­pi­tu­laci Ja­pon­ska a konci války.

Je fan­tas­tické sle­do­vat ře­tě­zec udá­lostí, které vedly k roz­ho­du­jí­cím oka­mži­kům dějin. Člo­věku to po­skytne nový úhel jak si cenit dějin a jejich ne­změr­nosti.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz