k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zavraždit Zuckerberga

22. 6. 2017 — k47

A co třeba tohle: Vražda Marka El­li­ota Zuc­ker­berga.

Jednou, když jsem ležel napůl mrtvý v po­steli, mě na­padlo: Co by se změ­nilo, kdyby někdo od­dě­lal ro­pu­chu, která sedí na studni osob­ních dat a spo­le­čen­ského života mi­li­ardy lidí, a která ná­silně pro­mě­nila slo­žitý pro­ple­te­nec spo­le­čen­ských vztahů na vý­robní pás ve­doucí skrz jeho me­cha­nické mon­strum online re­klamy a sle­do­vání.

Proč ne, žejo? Aspoň by se něco stalo. Když nic nemá smysl, všechny mož­nosti mají stej­nou váhu, i ty ne­před­sta­vi­telné a ne­mo­rální. Bylo by roz­hodně za­jí­mavé sle­do­vat, co se stane potom. Kdyby vražda nebyla nijak vy­svět­lená, média a lidé by ji začali dávat nějaký kon­krétní význam. Přece to nemohl udělat někdo jenom tak? Přece někdo ne­vy­stře­lil, jen aby nakopl za­běh­nutý řád & sle­do­val chaos & ne­jis­totu? Přece to musí mít nějaký smysl.

Jedna vlna ra­ci­o­na­li­zace by z něho mohla udělat mu­čed­níka li­ber­ta­ri­ánů Si­li­con Valley & symbol odporu proti zrůd­ným lud­di­tům. Mohlo by to dodat sym­pa­tie jeho žabímu ksichtu & v ur­či­tém smyslu pomoct le­gi­ti­mi­zo­vat zla, která jsou spo­jená s jeho byz­ny­sem.

Když by někdo vraždu pro­vedl z po­li­tic­kých důvodů, jako pro­test proti sur­ve­illance-in­dustrial com­plex, ne­zís­kal by nic a ve vý­sledku by mohl jen víc ztra­tit.

Jediný důvod proč to udělat, je chaos. Bylo by zá­bavné sle­do­vat strach hla­vounů a VC, kteří si ne­mů­žou být nikdy zcela jistí. Pomohl by tomu druhý zásah – o týden poz­ději Eric Schmidt koupí zblízka tři rány do krku, jedna z nich mu pře­razí míchu a na místě chcípne. Osud všech je ne­jistý, panika za­jiš­těná. Jeden útok je dílo osa­mo­cené náhoda, dva útoky po sobě je něčí plán. Tři dny nato někdo Peteru Thie­lovi usekne hlavu re­za­vou ma­če­tou a hodí ji pra­sa­tům. Útok po­kra­čuje, nic ho nemůže za­sta­vit, elita je plně ve stavu paniky, svět se začne měnit.

Pokud jsou v ohro­žení ti, kteří mají moc svět změnit (v tomto pří­padě tech­no­lo­gicky), ne­po­chy­buji, že by ho změ­nili všem na­vzdory, jen aby sami nebyli v ohro­žení.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz