k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Žádná konkurence

30. 10. 2017 — k47

You­tu­beři na­dá­vají na you­tube, kle­sají jim příjmy, začala ad­po­ka­ly­psa, jejich videa jsou bez va­ro­vání „de­mo­ne­ti­zo­vána“ a ozna­čo­vána jako ne­vhodné pro za­da­va­tele re­klamy, celé kanály bez va­ro­vání mizí, tato roz­hod­nutí jsou z velké části au­to­ma­ti­zo­vána.

Kla­sická ná­mitka pří­z­nivců vol­ného trhu by byla, že když se jim na YT nelíbí, můžou jít jinam, kde s nimi budou za­chá­zet jako s rov­nými part­nery & ne jako se skotem na jat­kách.

Pro­blém je jenom v tom, že prak­ticky vzato ne­mů­žou jít nikam jinam, kon­ku­rence ne­e­xis­tuje, you­tube má na poli „ne­zá­vis­lého“ online videa de facto mo­no­pool. Tedy můžou, ale pak pojdou hladem. Můžou mi­gro­vat na vid.me nebo dai­ly­mo­tion, ale tam není pu­b­li­kum, tam je nikdo nebude sle­do­vat. Proto musí to­le­ro­vat všechny sračky ze strany YT a modlit se, že se na ně ne­ob­rátí al­go­rit­mický hněv googlu.

Plat­forma jako you­tube spo­juje dvě věci – dis­tri­buci a pu­b­li­kum. Každá jiná vi­deo­sajta má mož­nost pu­b­li­kace (nemusí být tak efek­tivní pro­tože sou­kromé sítě), ale nemá kri­tic­kou masu pu­b­lika. Vý­sled­kem je Hlava XXII. Tvůrci con­tentu by přešli jinam, kdyby tam bylo pu­b­li­kum, ale to se tam ne­ob­jeví dokud ne­pře­jdou tvůrci. Me­zi­tím YT fun­guje bez kon­ku­rence a může si dělat co chce.

Vý­sled­kem je cen­t­ra­li­zace jdoucí proti snům in­ter­ne­to­vých vi­zi­o­nářů, kteří v síti viděli ná­stroj de­cen­t­ra­li­zace a přímé ko­mu­ni­kace, která se obejde bez pro­střed­níků.

John Gil­more pro­hlá­sil slavné „The Net in­ter­prets cen­sor­ship as damage and routes around it.“ Ale místo toho síť pro­střed­níky, umě­lými úzkými hrdly a bdí­címa očima vy­tr­vale pro­růstá. (Dmytri Klei­ner, na­jděte si ho.)

Apo­ka­lyp­tický konec tohoto scé­náře je doba, kdy budou exis­to­vat jen tři firmy, které budou po­sky­to­vat všechno online a každá bude mít de facto mo­no­pol ve svém oboru.

+1: google a fa­ce­book mají přímý vliv na víc jak 70% ce­lo­svě­to­vého online pro­vozu.

+2: A po­cho­pi­telně tvůrce videí ne­platí yt sa­motné, ale za­da­va­telé re­klamy. Oni určují pra­vi­dla hry.

+3: Tenhle post od S. je k tématu.

+4: Al­ter­na­tivní ti­tu­lek tohoto postu: „Zlato, al­go­rit­mus mě vy­ho­dil z práce.“

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz