k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vzpomínky

17. 4. 2017 — k47

Ne­sná­ším fa­ce­book. Hlavní důvod je ten, že jde o místo, které for­ma­li­zuje spo­le­čen­skou in­ter­akci a na­sta­vuje limity & oče­ká­vání. Jedno z nich je, že všechno musí skon­čit na FB a druhým je im­pli­citní hlad po laj­cích

Ale proč? Žádný lepší důvod pro to není kromě toho, že čím víc toho je na FB, tím lépe pro FB. Je to bestie, která roste tím rych­leji, čím víc ji krmíme & krmíme ji tím víc, čím je větší.

Nikdy mi ne­do­chází, proč lidé mají nutkání, všechno co vyfotí/natočí hned hodit na net, na FB neb do chřtánu jiné hla­dové bestie. Někdy je onen snímek vzpo­mínka pro lidi, kteří tam byli a ne vzpo­mínka pro FB. Když ho hodím do chřtánu bestie, ztratí svou hod­notu, au­di­o­vi­zu­ální ar­te­fakt si pro­žije svých pat­náct vteřin po­zor­nosti a pak za­padne do hlubin ne­ko­neč­ného di­gi­tál­ního bahna. Nikdo se k němu už nikdy ne­vrátí.

Vzpo­mí­nání může být další spo­le­čen­ská čin­nost, sdí­lená jen mezi lidmi, kteří sdí­leli spo­leč­nou mi­nu­lost. A to že nejsou do­stupné kdy­kolikde­koli, jim může dodat cenu.

Sku­tečně ra­di­kál­ním aktem, který by mohl vy­zved­nout cenu ztra­ce­ných mo­mentů, by mohlo být vy­tisk­nout pár vy­bra­ných fotek a zničit di­gi­tální ori­gi­nály. Pak by nešlo jen o běžný mon­dénní záznam mi­nu­losti, ale o ar­te­fakt.

V po­sled­ních letech se zmáhá ana­lo­gová fo­to­gra­fie. Dů­vo­dem může být to, že di­gi­tální fo­to­gra­fie, i když je prak­tická & levná, působí příliš ne­vý­znamně a spo­třebně, nemá žádnou cenu. Objem di­gi­tál­ních fotek vede k in­flaci hod­noty. Každý ana­lo­gový snímek stojí čas a peníze a tohle extra úsilí může vzpo­mín­kám dodat větší cenu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz