k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zkus to vypnout a zase zapnout

12. 12. 2017 — k47

Co udělá au­to­bu­sák, když se mu za­sekne au­to­bus? Vypne ho a zase ho zapne. Jak jinak.

I v dědině, kde jedou jen dva au­to­busy denně občas dojde k jejich záměně. Jeden spoj přijel s tak ob­rov­ským zpož­dě­ním, že to vy­pa­dalo, že jde o tu druhou linku. Navíc přijel pod špat­ným číslem, které do těch končin nikdy v his­to­rii au­to­bu­sové pře­pravy ne­za­jelo. Vy­pa­dalo jako za­čá­tek stu­pid­ního dob­ro­druž­ství a proto jsem bez váhání na­stou­pil. Bůh ví kam to pojede. Možná že se řidič ve vzpouře proti Arrivě/De­ut­sche Bahn, roz­hodl jezdit na vlastní pěst, po vlast­ních tra­sách a ve vlastní časy, které ne­dik­tuje nikdo kromě jeho hro­mad­ně­do­prav­ního in­stinktu. Jako pro­fe­si­o­nál, který pře­vá­žel lidi už dvacet pět let, si vy­pěs­to­val zvláštní smysl, kdy přesně ví, kde jsou lidé tou­žící odvézt. Práce v sys­tému jen dusila jeho talent a když jednou ko­nečně ztra­til nervy, začal jezdit pod pi­rát­skou vlaj­kou.

Taková byla moje pra­covní teorie. Ale pravda byla ne­be­tyčně nudná. Uká­zalo se, že se mu jen roz­bila kasa & celý systém, který pohání mozek stroje. Proto jel pod špat­nou linkou a nemohl vy­dá­vat lístky. Co mys­líte, že udělal ve snaze závadu na­pra­vit? Za­vo­lal ko­le­govi a na jeho radu to vypnul a znovu zapnul. Jeho kolega radil ještě tvrdší re­start a rovnou vy­po­jit ba­te­rii, ale tak daleko nebylo po­třeba za­chá­zet.

Jen on/off, při­hla­šo­vací kód 3679, dojet na další za­stávku, aby se to chytlo a zase to fun­go­valo. Na ob­ra­zovce se mihl BIOS, logo Intel Inside a za chvíli roz­hraní soft­waru, který vydává lístky a kon­t­ro­luje na jaké lince má řidič jet.

To že uvnitř je pro­ce­sor od Intelu by mohlo zna­me­nat, že au­to­busy MHD jsou ná­chylné na ně­kte­rou ze zra­ni­tel­ností, které se v pro­ce­so­rech Intelu za­čí­nají ve velkém ob­je­vo­vat. I když si nejsem jistá, co by útoč­ník mohl udělat, kdyby kom­pro­mi­to­val tento systém. Roz­hodně by nemohl ovlá­dat brzdy nebo motor, pro­tože všechny PLC, které řídí chod vo­zi­dla budou fy­zicky od­dě­leny od vněj­šího in­ter­face.

Navíc jaké vek­tory útoku exis­tují? Au­to­busy ne­bu­dou po­slou­chat na wifi nebo blu­e­to­oth. Možná jen nějaké to ZigBee, GPS a GSM. Když se na idosu píše, že spoj má ak­tu­ální zpož­dění x minut, ta in­for­mace se musí dostat z vo­zi­dla ven. Takže určitě nějak ko­mu­ni­kuje. Rád bych věděl jak přesně.

Počkat, o čem jen tu psal pů­vodně? Jo, au­to­busy. Mají zpoz­dění a někdy musí re­star­to­vat po­čí­tač. Díky za po­zor­nost.

Takhle to dopadá, když jsem se roz­hodl psát každý den. Někdy tady prostě skončí sračky.

+1: Otázka dne: Kde par­kují všechny koně, kteří jezdí v centru Prahy? Někde musí na noc za­kot­vit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz