k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Daleko za prostým vyčerpáním

10. 9. 2017 — k47

I was so far beyond simple fa­ti­gue that I was be­gin­ning to feel nicely ad­jus­ted to the idea of per­ma­nent hys­te­ria. (HST, FALILV)

Když spím osm hodin, jsem krásně od­po­čatý. Když spím šest, jsem ve stavu, který bez pro­blémů ro­ze­žene silné kafe & ██████████. Když spím čtyři, mám druhý den náladu hni­jící zombie. Když spím jen dně hodiny, pro­beru se ve stavu čiré paniky – nevím, kde jsem, kdo jsem, kdy jsem – nic v tu chvíli nedává smysl – pro­stor, čas nebo obecné kon­cepty jako jsou iden­tita a re­a­lita.

V ta­ko­vých pří­pa­dech je lepší nespat vůbec, pro­hnat se nocí bez od­po­činku a bez za­sta­vení, čekat do vý­chodu slunce, s ránem začít další den, jako kdyby se nic nedělo a projet den ma­xi­mální možnou rych­lostí, s hudbou ve slu­chát­kách vy­to­če­nou na ma­xi­mální možnou hla­si­tost, za­vla­žo­vat se kafem o ma­xi­mální možné in­ten­zitě. Jedině tak – bez za­sta­vení & ne­u­stále v pohybu – se únava nemá čas usadit. Jedině tak může člověk, který jede na dluh, přežít.

Na nohách ob­vykle vy­dr­žím něco kolem tři­ceti hodin, než se začnou ozývat první plí­živé pří­znaky ne­vol­nosti z únavy. Když mi moc nehučí v hlavě, můžu se dostat do toho křeh­kého ekvi­lib­ria, kdy usnu na místě. Možná bych vy­dr­žel o pár hodin víc, ale nikdy to nebylo moc po­třeba. Je však na­prosto jisté, dvě noci na nohách by mě zabily. Jo, je to slabý, za­čí­nám usy­chat.

Jak sná­šíte únavu vy? Máte nějaké triky (které můžou nebo nemusí za­hr­no­vat ile­gální sub­stance), jak si po­ra­dit s únavou & ne­do­stat­kem spánku? Ko­nečně jsem na tenhle blog přidal mož­nost ko­men­to­vání & tak se můžete se všemi po­dě­lit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz